Bedrijf aan huis

Home > Bedrijven > Bedrijf aan huis

Bedrijf aan huis

Heumen telt veel bedrijven aan huis. De gemeente wil dit bevorderen en heeft hiervoor beleidsregels opgesteld in de betreffende bestemmingsplannen. Woningen kunnen worden gebruikt voor beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten mits:

 • de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft waarbij:
  - de woning moet blijven voldoen aan het Bouwbesluit en de bouwverordening;
  - maximaal 40% van de begane grondvloeroppervlakte en de voor de woonfunctie bestemde bijgebouwen worden gebruikt voor de aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit met een maximum van 50m²;
 • er geen detailhandel wordt uitgeoefend behoudens een beperkte verkoop van ter plaatse vervaardigde producten en direct in verband met de aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • het gebruik geen ernstige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;
 • er geen activiteiten plaatsvinden die in de regel worden uitgeoefend op een industrieterrein of bedrijventerrein;
 • er geen onevenredige verstoring plaatsvindt in de voorzieningenstructuur van de wijk of de kern;
 • het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de parkeerbalans;
 • er geen etalages, vitrines en lichtreclames zijn. Het maken van reclame moet beperkt blijven tot het plaatsen van een onverlicht naambord met een afmeting van ten hoogste 0.50 m², waarvan de langste zijde maximaal 1 meter lang is);
 • er gelijktijdig niet meer dan twee medewerkers aanwezig zijn;
 • er geen bedrijfsmateriaal buiten op het perceel opgeslagen wordt;

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden