Brandveiligheid

Home > Bedrijven > Brandveiligheid

Brandveiligheid

Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. De eigenaar of gebruiker van een gebouw is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.
Wilt u een gebouw of (tijdelijk) bouwwerk waar veel mensen samenkomen in gebruik nemen, dan heeft u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig bij:

  • nachtverblijf voor meer dan 10 personen (zoals in hotels of verpleeghuizen)
  • dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder 12 jaar (zoals basisscholen) of meer dan 10 gehandicapten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning verloopt via het Omgevingsloket online. Particulieren kunnen dit digitaal doen via DigiD of door het downloaden en uitprinten van het formulier. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal indienen via eHerkenning.

Na het indienen van het aanvraagformulier krijgt u een ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van uw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken. U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt, dus dien de aanvraag ruim van tevoren in.
De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan binnen 6 weken na terinzagelegging zijn zienswijze hierover indienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing. Hiertegen kunt u eventueel in beroep gaan bij de rechtbank.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik gebouw moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening van de gemeente Heumen.
Let op! Vraagt u geen omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik van het gebouw, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Gebruiksmelding (bouwbesluit)

Een gebruiksmelding is nodig als:

  • in het gebouw (het gaat niet om een woning) meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn
  • in het gebouw aan meer dan 5 personen kamers worden verhuurd
  • het gebouw niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit, maar door extra maatregelen toch even veilig is (gelijkwaardige oplossing)

Een gebruiksmelding moet u ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik indienen via het Omgevingsloket online. U kunt via bml@heumen.nl informeren hoe u deze aanvraag in moet dienen. Na de melding krijgt u van de gemeente een bewijs van ontvangst. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan.

Gebruiksmelding (brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

Indien geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik is vereist of een evenementenvergunning is afgegeven, is in de volgende gevallen een Gebruiksmelding noodzakelijk.

Dit geldt alleen voor niet permamente bouwwerken.

  • in een verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen;
  • in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan: meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
  • een verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk,
  • toepassing is gegeven aan artikel 1.4 (gelijkwaardigheid) in verband met een in hoofdstuk 3 tot en met 5 gegeven voorschrift.

Vergunningcheck

Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen? Via het Omgevingsloket online kunt u eerst de vergunningcheck doen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden