Burgemeester en wethouders van Heumen maken - op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat de gemeenteraad op 28 september 2020 het bestemmingsplan “Overasselt, Werklandschap 2e fase” heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het zuidelijk deel van het - aan de Schoonenburgseweg en de Kasteelsestraat in Overasselt gelegen - woon-werkgebied. Het plan vormt een herziening van het in 2009 vastgestelde bestemmingsplan “Werklandschap - Overasselt”. Deze herziening is nodig in verband met een wijziging van de verkaveling, van de ontsluitingsstructuur en deels van de functies. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet onder andere in de vestiging van een supermarkt aan de Schoonenburgseweg en de realisering van een woningbouwplan met maximaal 12 woningen. 
De door de raad vastgestelde wijziging is niet inhoudelijk, maar heeft betrekking op de naamgeving van het bestemmingsplan.

Toepasselijkheid Crisis- en Herstelwet

Op het bestemmingsplan “Overasselt, Werklandschap 2e fase” is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit heeft consequenties voor een eventuele beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waaronder een versnelling van deze procedure.

Inzagemogelijkheden

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u op twee manieren inzien:

  • Digitaal: het plan is digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
    U kunt zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0252.OVbpWerklandII-VA01
  • In het gemeentehuis: vanaf maandag 12 oktober 2020 tot en met maandag 23 november 2020 ligt alles ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis (Kerkplein 6 in Malden). Als u de stukken in wilt zien kunt u daarvoor een afspraak maken bij het Klant Contactcentrum (telefoonnummer 14024).

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van maandag 12 oktober 2020 tot en met maandag 23 november 2020 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • Een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • Een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend, maar bezwaar heeft tegen de - bij de vaststelling aangebrachte -  wijziging ten opzichte van het ontwerp. 

Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 24 november 2020, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.