Coalitieakkoord

Home > Bestuur > Coalitieakkoord

Coalitieakkoord

Er zijn veel veranderingen in onze samenleving. Als coalitie van CDA, D66, GroenLinks en VVD nemen wij de komende vier jaar onze verantwoordelijkheid om hierop in te spelen. In het coalitieakkoord 'Samen sterk en duurzaam' (pdf, 269 kB) staat hoe wij dit de komende jaren gaan doen.

Samen sterk en duurzaam

De coalitie is van mening dat iedereen ruimte moet krijgen voor inbreng; de samenleving en alle partijen in de gemeenteraad. Wij hebben dan ook bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, dat wij samen met inwoners en partners concretiseren en voorál uitvoeren. Samen met het college en de gemeenteraad geven wij richting, inspireren wij met voorbeeldgedrag en zorgen wij voor verbinding.

Wij hebben vertrouwen in de kracht van onze inwoners. Initiatieven om de leefbaarheid te versterken juichen wij toe en ondersteunen wij waar dat nodig is. Samen bouwen wij aan een verbonden gemeenschap, waarin niemand in de kou blijft staan.

Horen en gehoord worden en het delen van zeggenschap, zijn ankerpunten van onze lokale democratie. Open en transparante communicatie is van groot belang.

De gemeente Heumen blijft een zelfstandige gemeente. Door maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen is regionale samenwerking steeds belangrijker. Daar dragen wij actief aan bij.

Samen sterk: aan de slag

Het betrekken van inwoners is een speerpunt voor de komende bestuursperiode. Wij gaan onze inwoners en partners meer ruimte bieden, door hen vroegtijdig te betrekken en in gesprek te gaan. We gaan experimenteren met nieuwe werkwijzen en methoden van inwonerparticipatie.

Zorg: doen wat nodig is

Wij vinden het belangrijk dat Heumenaren de hulp en zorg krijgen die nodig is. Wij gaan voor goede zorg zonder wachtlijsten. Wij streven ernaar dat ook kinderen, jongeren, senioren, mensen met dementie en mensen met een beperking mee kunnen doen in onze Heumense samenleving.

Duurzaamheid: klimaatneutraal Heumen in 2050

Wij willen een duurzame samenleving zijn, om ook voor toekomstige generaties een wereld achter te laten die leefbaar is. Wij gaan onder andere aan de slag met educatieve programma’s op basisscholen, verruiming mogelijkheden zonnepanelenproject, duurzaamheidslening voor inwoners en bedrijven, energieneutrale bedrijventerreinen en windmolens.

Wonen: jongeren, starters en ouderen

Wij willen meer starters, jongeren en ouderen een goede woonplek bieden. Door meer woningen voor deze doelgroepen te bouwen of bestaande gebouwen hiertoe te transformeren.

Voorzieningen: meedoen en verbinding

Inwoners moeten kunnen meedoen en zich verbonden voelen. Goede voorzieningen zijn hiervoor van belang. De bestaande sportvoorzieningen en dorpshuizen houden wij in stand.

Financiën: sluitende gemeentebegroting

Wij zorgen voor een sluitende gemeentebegroting. Daarnaast investeren wij in het programma dat hierboven beschreven is. De komende jaren houden wij de OZB gelijk.

Inspraak: veel reacties

Op 21 april 2018 hebben wij het voorlopig coalitieakkoord besproken met inwoners en partners. Wij hebben 81 reacties ontvangen op onze voornemens. In de bijlage van het coalitieakkoord is zichtbaar tot welke aanpassingen dit heeft geleid. Zeven reacties hebben geleid tot aanpassing van het akkoord. 64 reacties nemen wij als aandachtspunt mee bij de uitvoering.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden