De gemeente als werkgever

Home > Bestuur > De gemeente als werkgever

De gemeente als werkgever

De gemeentelijke organisatie werkt in opdracht van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en adviseert en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen zoals deze in het coalitieakkoord zijn geformuleerd. De wensen en behoeften van de mensen die in de gemeente Heumen wonen, werken, ondernemen en samenleven staan daarbij centraal.

Van onze medewerkers vragen wij in ieder geval dat zij klantgericht denken en handelen, dat zij samenwerken aan de gemeenschappelijke doelen, gericht zijn op  het behalen van de gewenste resultaten en duidelijk en actief communiceren.

In de organisatie werken ongeveer 125 medewerkers. De organisatie bestaat naast de gemeenteraad en griffier, het college van burgemeester en wethouders uit de gemeentesecretaris en zes afdelingen (bekijk een schematische weergave in het organogram):

  • Publiekszaken: receptie, telefonisch infocenter, meldpunt melding openbare ruimte, afgeven post, vergunningen, burgerzaken, sociale zaken en
    Vraagwijzer (uitvoering Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Fysieke Leefomgeving: bouwen en wonen, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, grondzaken, economische zaken, civiel- en cultuurtechniek, verkeer, vervoer en wegen, beheer openbare ruimte, buitendienst, riolering, milieu, gemeentewerf, openbare verlichting, openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving
  • Sociale Leefbaarheid: welzijn, volksgezondheid, onderwijs, cultuur, jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, kinderopvang, sport, onderwijs en sociale zaken, schuldhulpverlening, re-integratie
  • Bedrijfsondersteuning: financiën, communicatie, personeel en organisatie, juridische zaken
  • Facilitaire ondersteuning: secretariaat, facilitaire zaken, post en archief, automatisering, informatievoorziening

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden