Burger Advies Raad: onderzoek keukentafelgesprekken

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Burger Advies Raad: onderzoek keukentafelgesprekken

Burger Advies Raad: onderzoek keukentafelgesprekken

De Burgeradviesraad (BAR) van de gemeente Heumen heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners met het ‘keukentafelgesprek’. In dit artikel kunt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek lezen.

Keukentafelgesprekken vinden plaats wanneer u bij de gemeente een beroep doet op zorg of ondersteuning. In deze gesprekken gaat een consulent van Vraagwijzer of van het Kernteam met u in gesprek, bij u thuis of op een andere plek waar u zich prettig voelt, om duidelijk te krijgen waar precies behoefte aan is. De gemeente gaat na wat u zelf kan, wat u kan met hulp van anderen en waar de gemeente moet ondersteunen en waarbij zorg nodig is vanuit de Wmo of Jeugdwet.

Uitkomsten interviews

In totaal heeft de BAR bij veertien inwoners een interview afgenomen. Ondanks het kleine aantaal zijn hier bruikbare aandachtspunten uit naar voren gekomen. De belangrijkste zijn:

  • Vooraf duidelijkheid geven over wat een keukentafelgesprek is. Een aantal geïnterviewden bleek andere verwachtingen te hebben.
  • De mogelijkheid van een (onafhankelijk) ondersteuner die bij het gesprek aanwezig kan zijn meer onder de aandacht brengen. Een aantal geïnterviewden wist niet van deze mogelijkheid. Dit blijkt overigens ook uit landelijk onderzoek van het Centraal Plan Bureau
  • Meer aandacht voor gespreksvoering door de consulenten.

Vervolg

Alle resultaten zijn in een rapport gepresenteerd aan de gemeente en specifiek Vraagwijzer en het Kernteam. In het rapport zijn enkele adviezen gegeven. Dit heeft tot een aantal verbeterpunten geleid:

  • Er komt een folder met daarin uitleg over het keukentafelgesprek en de mogelijkheid om een ondersteuner bij het gesprek te vragen. De folder komt binnenkort beschikbaar. U krijgt deze van te voren toegestuurd wanneer de consulent een afspraak maakt voor het keukentafelgesprek. U kunt de folder ook afhalen op het gemeentehuis.
  • De consulent wijst de zorgvrager op de mogelijkheid een (onafhankelijke) ondersteuner bij het gesprek te vragen tijdens het maken van een afspraak.
  • Na het keukentafelgesprek krijgt de zorgvrager de mogelijkheid een korte vragenlijst in te vullen over de kwaliteit van het gesprek.
  • Het inzetten van trainingen gericht op gespreksvoering met inwoners met een psychische beperking. Deze trainingen worden gegeven door een ervaringsdeskundige.

Voor het derde punt doen wij een nadrukkelijk beroep op uw medewerking. Uw input levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van toekomstige keukentafelgesprekken en daarmee tot een tevreden en goed welzijn van de inwoners van de gemeente Heumen. Ook de gemeente staat open voor gesprekken met inwoners die hun ervaringen over het keukentafelgesprek willen delen. Dit heeft géén enkele consequentie voor de (toegekende) zorgvraag en zal respectvol worden opgepakt. U kunt hiervoor contact opnemen met Maud de Ruiter, coördinator van het Kernteam Heumen, via telefoonnummer 14 024.

Over de BAR

De Burger Advies Raad (BAR) behartigt de belangen van alle inwoners van de gemeente Heumen en is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over alle maatschappelijke taken op het gebied van welzijn, wonen, zorg, werk en inkomen. De Burger Advies Raad vergadert tenminste 10 keer per jaar in het gemeentehuis, meestal op dinsdagavond. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U vindt de datums van de vergaderingen op www.heumen.nl/BAR.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden