Jaarrekening 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Jaarrekening 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Jaarrekening 2018 aangeboden aan gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over het boekjaar 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Heumen sluit 2018 positief af met een resultaat van € 279.175. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 4 juli. Na vaststelling in de raad wordt de jaarrekening naar de Provincie doorgestuurd voor goedkeuring.

In de jaarrekening 2018 laat het college van B&W van de gemeente Heumen zien wat er van de plannen uit de begroting 2018 terecht is gekomen en hoe het budget van de gemeente daadwerkelijk is besteed. Met de jaarrekening legt het college niet alleen verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid en de financiën, maar ook aan de inwoners.

Positief saldo lager dan verwacht

Bij de opstelling van de begroting 2018 werd nog een positief resultaat verwacht van € 899.000. Oorzaken voor het lagere bedrag liggen onder andere in de vervanging van een kunstgrasveld, extra inzet voor een duurzame gemeente en personeelsuitbreiding voor diverse beleidsvelden van de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente op basis van de regelgeving een wachtgeldvoorziening geheel ten laste van 2018 gebracht. Er is ook een aantal incidentele opbrengsten gerealiseerd in 2018, zoals de verkoop van pachtgrond en de verkoop van aandelen in Leasurelands.

Inwonerparticipatie en duurzaamheid als speerpunten benoemd

Het jaar 2018 was een verkiezingsjaar; de plannen voor 2018 zijn opgesteld door het vorige college, de uitvoering lag grotendeels in handen van het huidige college (CDA, D66, Groen Links en VVD). Het college heeft twee speerpunten benoemd voor 2018 en de volgende jaren: inwonerparticipatie en duurzaamheid. De prioriteiten lagen onder andere bij de opstelling van een transformatieagenda; dit is een actieplan om de zorg voor en ondersteuning van inwoners anders en beter te organiseren met meerdere partners. Ook de aanpak van eenzaamheid, armoedebeleid, de routekaart ‘klimaatneutraal 2050’ en de opstelling van een ruimtelijke visie duurzame energie kregen in 2018 veel aandacht.

Initiatieven waarbij inwoners konden participeren in 2018 zijn o.a.: het energiecircus over de invulling van de klimaatdoelstellingen, de herinrichting van het Kroonwijkplantsoen, de totstandkoming van de transformatieagenda, de kinderraad en de werkconferentie.

Vanuit het uitvoeringsprogramma Klimaatneutraal Heumen kan vanaf 2018 een stimuleringslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) worden aangevraagd. Daarnaast is een zonnepanelenproject opgestart.

Andere projecten waaraan in 2018 hard is gewerkt zijn: de bouw van het nieuwe sportcentrum in Malden, de herontwikkeling van het industrieterrein ‘Werklandschap’ in Overasselt, de voorbereiding van de bouw van 20 woningen in de Vieracker, de realisatie van woningbouw in het plan Coehoornhof Nederasselt en aan de Teunisbloemstraat in Overasselt.

Bekijk de jaarrekening

Bekijk de jaarrekening op www.heumen.nl/jaarrekening.

U bent van harte welkom om de volgende raadsvergadering op 4 juli bij te wonen.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden