“Buitengebied, Hatertseweg 39”, wijziging bestemming (bedrijf naar wonen)

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Vaststelling bestemmingsplan > “Buitengebied, Hatertseweg 39”, wijziging bestemming (bedrijf naar wonen)

“Buitengebied, Hatertseweg 39”, wijziging bestemming (bedrijf naar wonen)

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-01-2019

Burgemeester en wethouders van Heumen maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 18 december 2018 hebben vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied, Hatertseweg 39”. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming “Bedrijf” in “Wonen”.  

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn met ingang van 17 januari 2019 digitaal beschikbaar op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen vanaf die datum tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden. 

Mogelijkheid beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 17 januari tot en met 27 februari 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 28 februari 2019, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

NL.IMRO.0252.BUbpHatertseweg39-VA01

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden