Vaststelling Wegenlegger Heumen

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Openbare bekendmakingen > Vaststelling Wegenlegger Heumen

Vaststelling Wegenlegger Heumen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-11-2017

Burgemeester en wethouders van Heumen maken op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland op 16 augustus 2017 de Wegenlegger Heumen hebben vastgesteld. Een wegenlegger is een document waarin vermeld staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. De wegenlegger geeft juridische duidelijkheid over de openbaarheid van de weg en de onderhoudsplichtige

Ter inzage

De Wegenlegger is vanaf 9 november 2017 te raadplegen op www.heumen.nl en ligt vanaf die datum tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Mogelijkheid beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 9 november tot en met 20 december 2017 beroep worden ingesteld bij Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6811 CD Arnhem uitsluitend door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerp van de wegenlegger in te dienen. Als een belanghebbende beroep heeft ingesteld kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 21 december 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden