Welstandsnota 2019

Welstandsnota 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-01-2019

Op dit moment ligt het ontwerp van de Welstandsnota 2019 ter inzage. Onderdeel daarvan is een vernieuwde Welstandskaart. Het college van B&W van de gemeente Heumen heeft zich voorgenomen om hiermee het huidige welstandsbeleid te verbeteren.

Kleine wijzigingen

De huidige nota is in 2016 nog sterk gewijzigd en werkt grotendeels naar behoren. Toch constateert het college dat enkele verbeteringen en aanvullingen de leesbaarheid en klantvriendelijkheid ten goede komen. De gemeente wil onder meer zorgen dat inwoners zichzelf beter over het thema welstand kunnen informeren.

Verbetering Welstandskaart

De Welstandskaart geeft aan in welke gebieden kleinere bouwwerken aan welstandscriteria worden getoetst. De huidige kaart bevat enkele onduidelijkheden die het raadplegen door inwoners en toetsers bemoeilijken. Deze is daarom gecorrigeerd en geactualiseerd. De ontwerp-Welstandskaart 2019 bevat minder verschillende welstandsgebieden en is overzichtelijker. De welstandsgebieden Rijksweg en Cultuurhistorie zijn binnen de kernen nauwkeuriger gemaakt en in het buitengebied zijn een aantal van de aanwezige gebieden samengevoegd tot Oeverwallengebied.

Aanvulling Welstandsnota

In de ontwerp-Welstandsnota is een nieuwe categorie Welstandsvrije kleine bouwwerken toegevoegd voor de categorieën dakkapellen, dakramen en erfafscheidingen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze straks ook als ze in welstandsgebied liggen welstandsvrij worden gebouwd. Wanneer aan de overige planologische wordt voldaan, kunnen ze daarmee ook vergunningvrij worden gebouwd. De gemeente beoogt dat dit voor een uniformere aanpak zorgt ten aanzien van de drie betreffende categorieën.

Ter inzage

De ontwerpen van de Welstandsnota en Welstandskaart 2019 liggen vanaf 24 januari zes weken ter inzage. Iedere inwoner kan binnen deze termijn schriftelijk of mondeling reageren.

Reactiemogelijkheden

Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de balie BML tijdens de telefonische spreekuren, te bereiken via het algemene telefoonnummer 14 024. Reageren is mogelijk tot 7 maart 2019.

Vragen

Heeft u vragen over de kaart of nota? Dan kunt u terecht bij de heer D. Immers van de afdeling Bouwen, Milieu, Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 024.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden