Werklandschap Overasselt 1e fase, mogelijke bouw bedrijfswoning

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Voornemen tot vaststelling hogere grenswaarden wet geluidhinder > Werklandschap Overasselt 1e fase, mogelijke bouw bedrijfswoning

Werklandschap Overasselt 1e fase, mogelijke bouw bedrijfswoning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-11-2017

Het ontwerpbestemmingsplan “Werklandschap, Overasselt 1e fase” voorziet in de mogelijkheid van de bouw van bedrijfswoningen. Uit uitgevoerd akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting op de gevels van de eventueel onmiddellijk aan de Kasteelsestraat te bouwen woning de in de Wet geluidhinder genoemde voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Daarom zijn burgemeester en wethouders voornemens hogere grenswaarden vast te stellen. Ook voor dit besluit wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure van de Awb gevolgd.

Inzageperiode

Het ontwerp van het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden en de rapportage van het uitgevoerde akoestisch onderzoek liggen vanaf donderdag 23 november 2017 tot en met woensdag 3 januari 2018 tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Reactiemogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze termijn, schriftelijk of mondeling, zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, te bereiken op telefoonnummer 024-3588348. Het tijdig indienen van een zienswijze is een voorwaarde om in een later stadium beroep in te kunnen stellen tegen het definitieve besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden