Werklandschap Overasselt, aanleg bouwweg en bijbehorende voorzieningen

Home > Bestuur > Openbare bekendmakingen > Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning > Werklandschap Overasselt, aanleg bouwweg en bijbehorende voorzieningen

Werklandschap Overasselt, aanleg bouwweg en bijbehorende voorzieningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-09-2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de aanleg van een bouwweg met bijbehorende ondergrondse en bovengrondse voorzieningen ten behoeve van Werklandschap Overasselt aan de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat.

Activiteit

Ruimtelijke Ordening (artikel 2.1 lid 1 sub c Wabo)

Procedure

Voor dit plan wordt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure gevolgd. Dat houdt in dat voordat een besluit genomen wordt zienswijzen kunnen worden ingediend. Nadat het besluit is genomen kan geen bezwaar gemaakt worden, maar wel kan beroep tegen dat besluit aangetekend worden bij de rechtbank.

Inzage

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp liggen met ingang van donderdag 28 september tot en met woensdag 8 november 2017 tijdens de openingsuren ter inzage bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in het gemeentehuis aan het Kerkplein 6 te Malden.

Reactiemogelijkheden

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende deze termijn een ieder, schriftelijk of mondeling, zienswijzen over de ontwerp–beschikking naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar R. Koeneman, te bereiken op telefoonnummer 024-3588343 of e-mailadres rkoeneman@heumen.nl.

Een zienswijze kan aanleiding zijn om zaken in het ontwerp van de omgevingsvergunning te wijzigen.

Degene die niet tijdig een zienswijze indient, kan in een later stadium geen beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

(Dit is een publicatie als bedoeld in artikel 3:12 Awb)

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden