Raadscommissie Begroting en Rekening

Home > Bestuur > Raadscommissie Begroting en Rekening

Raadscommissie Begroting en Rekening

De raadscommissie Begroting en Rekening behandelt de gemeentelijke jaarrekening. In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

In de raadscommissie Begroting en Rekening zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. In de commissie zitten zowel raadsleden als burgerleden.

Vergaderingen

De raadscommissie Begroting en Rekening vergadert vier keer per jaar op het gemeentehuis. De raadscommissie adviseert de raad over de algemene financiële stukken van de gemeente zoals de Kadernota (beleid en financiën voor de komende vier jaar), de begroting en de jaarrekening van de gemeente. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Raadsgriffier

T (024) - 358 84 67

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden