Raadscommissie Bestuur en Organisatie

Home > Bestuur > Raadscommissie Bestuur en Organisatie

Raadscommissie Bestuur en Organisatie

De raadscommissie Bestuur en Organisatie bereidt zich tijdens commissievergaderingen voor op de raadsvergadering. De raadscommissie adviseert de gemeenteraad over:

  • algemene bestuurlijke zaken
  • wijkgericht werken
  • openbare orde en veiligheid
  • economie
  • toerisme
  • recreatie

In deze vergadering worden geen besluiten genomen.

Samenstelling

In de raadscommissie Bestuur en Organisatie zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd. In de commissie zitten zowel raadsleden als burgerraadsleden.

Vergaderingen

De raadscommissie Bestuur en Organisatie vergadert één keer per maand in het gemeentehuis. U kunt als toehoorder bij deze vergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.

Raadsgriffier

T (024) 358 84 67

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden