Raadscommissies

Home > Bestuur > Raadscommissies

Raadscommissies

De gemeenteraad krijgt advies van vier raadscommissies:

In de raadscommissies zitten raadsleden en burgerraadsleden. Alle gemeenteraadsleden zitten in één of meer raadscommissies. De leden bereiden zich in de commissies voor op de raadsvergadering. Ze doen dit door de voorstellen te bespreken waarover de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering een besluit neemt. In deze commissievergaderingen worden geen besluiten genomen.

De raadscommissies hebben drie taken:

  • advies geven aan de gemeenteraad over een voorstel
  • uit eigen beweging advies geven aan de gemeenteraad
  • overleggen met de burgemeester en/of college van burgemeester en wethouders

Vergaderkalender

U kunt als toehoorder bij de commissievergaderingen aanwezig zijn. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te spreken. In de vergaderkalender ziet u wanneer de  raadscommissies (en de gemeenteraad) de komende tijd vergaderen. Als u op de datum van de vergadering van uw keuze klikt vindt u de bijbehorende agenda en verslagen.
 

Raadsgriffier

T (024) - 358 84 67

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden