Rekenkamer

Home > Bestuur > Rekenkamer

Rekenkamer

De Rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente en wil een bijdrage leveren aan de versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur. De Rekenkamer doet dit door onderzoek te verrichten naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en daarover rapporten uit te brengen. 

Werkwijze

De Rekenkamer beslist zelf naar welk onderwerp zij onderzoek doet, maar zowel de gemeenteraad als de inwoners van Heumen kunnen suggesties doen voor een concreet onderwerp. De Rekenkamer bundelt de mogelijke onderwerpen van onderzoek in een onderzoeksagenda die zij jaarlijks vaststelt en ter kennisgeving aanbiedt aan de gemeenteraad.

De Rekenkamer kan het onderzoek zelf uitvoeren. Zij kan er ook voor kiezen om zich te laten bijstaan door externe onderzoekers. De Rekenkamer stelt bij haar onderzoek vragen als: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten? De Rekenkamercommissie presenteert haar onderzoek, aangevuld met conclusies en aanbevelingen, meestal in de vorm van een rapport aan de gemeenteraad. In de rechterkolom vindt u de onderzoeksrapportages van de Rekenkamer van de afgelopen jaren.

De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie is bepaald in de Gemeentewet en vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heumen 2018.

Samenstelling

De Rekenkamer van de gemeente Heumen bestaat uit drie externe leden. Dat wil zeggen: deze personen zijn geen lid van de raad van de gemeente Heumen, noch zijn zij bij de gemeente Heumen werkzaam. De leden van de Rekenkamercommissie Heumen zijn:

  • mevrouw Lisette Bros (voorzitter)
  • de heer David Campbell
  • de heer Hans Nijkamp

Informatie over de achtergrond van de leden is te lezen in het document Nevenfuncties leden Rekenkamer (pdf, 154 kB).

Contact

U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via de raadsgriffier.

Raadsgriffier

T 14 024

E griffie@heumen.nl

@ twitter.com/raadheumen

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden