Rekenkamercommissie

Home > Bestuur > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie doet onderzoek  naar de doelmatigheid, doeltreffend en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Op basis van het onderzoek doet zij aanbevelingen aan de gemeenteraad om het bestuur te verbeteren. De Rekenkamercommissie helpt dus de gemeenteraad bij zijn controlerende en kaderstellende taak.

De Rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan. Onafhankelijk van zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders.

Let wel: politieke beleidskeuzes die de gemeenteraad maakt, zijn geen onderwerp van onderzoek door de Rekenkamercommissie. Zij richt zich uitsluitend op de uitvoering van het al vastgestelde beleid.

Werkwijze

Het is de taak van de Rekenkamercommissie om onderzoeken uit te voeren. In haar selectie van mogelijke onderzoeksonderwerpen legt de Rekenkamercommissie haar oor te luister bij de gemeenteraad, het college, de ambtelijke organisatie en de inwoners. Het staat de Rekenkamercommissie vrij om zelf ook onderwerpen te bedenken.

De Rekenkamercommissie maakt een selectie van mogelijke onderzoeksonderwerpen en bundelt deze in een onderzoeksprogramma dat zij jaarlijks vaststelt en ter kennisgeving aanbiedt aan de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie kan de onderzoeken zelf uitvoeren. Zij kan er ook voor kiezen om zich te laten bijstaan door een extern (onderzoeks)bureau. De Rekenkamercommissie presenteert haar onderzoek, aangevuld met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad in een officieel rapport. De rapporten van de Rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar al kan op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (een deel van) het rapport als geheim worden aangemerkt. Voor zover het rapport openbaar is, wordt dit na de presentatie aan ieder beschikbaar gesteld. In de rechterkolom vindt u de onderzoeksrapportages van de Rekenkamercommissie van de afgelopen jaren.

De basis voor de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie is bepaald in de Gemeentewet en vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Heumen 2018.

Samenstelling

De Rekenkamercommissie van de gemeente Heumen bestaat uit drie externe leden. Dat wil zeggen: deze personen zijn geen lid van de raad van de gemeente Heumen, noch zijn zij bij de gemeente Heumen werkzaam. De leden van de Rekenkamercommissie zijn:

  • mevrouw Lisette Bros (voorzitter)
  • de heer David Campbell
  • de heer Hans Nijkamp

Informatie over de achtergrond van de leden is te lezen in het document Nevenfuncties leden Rekenkamer (pdf, 154 kB).

Contact

U kunt contact opnemen met de Rekenkamercommissie via de raadsgriffier.

Raadsgriffier

T 14 024

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden