Structuurvisie

Home > Bestuur > Structuurvisie

Structuurvisie

Voor het grondgebied van de hele gemeente Heumen is de structuurvisie Heumen 2025 opgesteld. In deze visie wordt ten aanzien van de verschillende (gewenste) ruimtelijke ontwikkelingen een toekomstbeeld gegeven tot het jaar 2025. Hierbij worden onder andere wonen en werken, recreatie en toerisme, natuur en landschap, verkeer, cultuurhistorie en duurzaamheid belicht.

De structuurvisie is opgesteld in lijn van de strategische visie ‘Samenleving aan zet’. Richtinggevend in deze visie is de overtuiging dat er kracht en kennis in de samenleving aanwezig is die een terugtredende overheid rechtvaardigt. Daarom is ervoor gekozen de structuurvisie vanuit de gemeenschap, bewoners en ondernemers, op te bouwen.

In elke fase van het proces heeft dan ook overleg of terugkoppeling met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties of belangengroepen plaatsgevonden. Ook is een zogenaamde panoramagroep ingesteld waarin naast de vertegenwoordigers van organisaties ook deskundigen op verschillend gebied en raads- en commissieleden zitting hadden.

Een interactieve versie van de structuurvisie is te bekijken via de website Ruimtelijkeplannen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden