Visienota burgerparticipatie

Home > Bestuur > Visienota burgerparticipatie

Visienota burgerparticipatie

In een nieuwe visienota over burgerparticipatie formuleren het college en de raad van de gemeente Heumen hun ideeën over burgerparticipatie en versterking van de samenwerking tussen inwoners, andere partners en de gemeente. Samenwerking is nodig voor een goed leven in de Heumense samenleving.

Inhoud visienota

In de nota, getiteld Versterking burgerparticipatie: voor een betere aansluiting op onze inwoners (pdf, 220 kB) geeft de gemeente weer dat ze nog meer de dialoog wil opzoeken en samen met inwoners en partners aan de slag wil gaan. Als gemeente hebben we de overtuiging én de ervaring dat we samen beter weten WAT we moeten doen en HOE we dit moeten doen. De nota beschrijft hoe we al werken met burgerparticipatie en hoe we dit gaan verbeteren en uitbreiden.

Versterken burgerparticipatie

De bestaande inzet en betrokkenheid van inwoners wordt zeer gewaardeerd. Participatie gebeurt al vele jaren en verloopt vaak goed. Zo laten veel inwoners hun stem horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast is een deel van de inwoners actief op verschillende manieren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een initiatief of vonkje in te dienen, te werken aan een eigen dorpsplan of door actief te zijn in een platform of wijkraad. We willen nog meer inwoners bereiken en betrekken en zo de participatie versterken. Wanneer inwoners zelf aan de slag gaan geven we hen, binnen de grenzen van de wet, maximale vrijheid. Daarmee kunnen we nog meer aansluiten op de energie en initiatieven die in onze gemeenschap aanwezig zijn.

Het kan nog beter

Als gemeente willen we leren van eerdere burgerparticipatietrajecten door jaarlijks enkele ervan te evalueren. Daarnaast verbeteren we onze communicatie, zodat over en weer duidelijk is wat er van een ieder verwacht kan worden.

Algemeen belang dienen

Belangen en standpunten van inwoners kunnen onderling verschillen en zelfs strijdig zijn. Het is de taak van de gemeente om het algemene belang te dienen en in dialoog te gaan. Daar hoort bij dat niet altijd iedereen tevreden zal zijn met het resultaat van het participatietraject. We respecteren ieders rol en willen ook duidelijk en betrouwbaar zijn in ons handelen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden