Bestemmingsplanprocedure

Home > Inwoners > Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure

Fasen van een bestemmingsplan

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan gebeurt in fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op deze website, op de gemeentepagina ‘Gemeente Heumen Actueel’ in huis-aan-huisblad Regiodiek en in de Staatscourant.

Tijdens iedere fase kunt u reacties geven op (onderdelen van) het bestemmingsplan. Het plan wordt hiertoe ter inzage gelegd bij de balie Publiekszaken en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De reacties worden afgewogen door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad, de provincie of de Raad van State. Dit is per fase verschillend.

De afweging kan leiden tot wel of niet opnemen van bepaalde onderdelen in het bestemmingsplan of afkeuring van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Hierna zetten we de verschillende fasen op een rij.

Voorontwerpbestemmingsplan

Voor bestemmingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit plan wordt ter inzage gelegd, zodat u kunt laten weten wat u van het plan vindt.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit wordt zes weken ter inzage gelegd. U kunt binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen.
De gemeenteraad kan besluiten om het ontwerpbestemmingsplan aan te passen na ontvangst van de zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking

De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt via deze website, de pagina ‘Gemeente Heumen Actueel’ in Regiodiek en de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen zes weken ter inzage.

Reactieve aanwijzing

De provincie en/of de minister kunnen (voor de beroepsfase) ingrijpen in het bestemmingsplan met een zogeheten ‘reactieve aanwijzing’. Dit betekent dat het onderdeel waarop de aanwijzing zich richt geen deel van het plan blijft.

Beroep

U kunt binnen de inzagetermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Als u een spoedeisend belang heeft, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onherroepelijk bestemmingsplan

  • Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de termijn onherroepelijk. Vanaf dat moment treedt het bestemmingsplan in werking als toetsingskader.
  • Als er wel beroep is ingediend, is het bestemmingsplan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.
  • Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden onherroepelijk geworden bestemmingsplan is online te bekijken op het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen. U kunt het ook op papier inzien bij het gemeentehuis. Meldt u zich hiervoor tijdens openingstijden bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving van het gemeentehuis.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden