Buitensportaccommodaties

Home > Inwoners > Buitensportaccommodaties

Buitensportaccommodaties

Om de buitensportaccommodaties in onze gemeente op een goede manier in stand te houden kan de gemeente Heumen op aanvraag een investeringssubsidie verlenen. Dit is een subsidie die kan worden aangevraagd door een basissportvereniging (voetbal, korfbal, tennis en hockey) met een accommodatie gelegen op Heumens grondgebied.

Een uitzondering wordt gemaakt voor hockeyvereniging RKHV Union die weliswaar binnen het grondgebied van de gemeente Heumen valt, maar waarvan de grond niet in eigendom is van de gemeente Heumen. Aangezien er binnen de gemeente Heumen geen andere mogelijkheid is om in verenigingsverband te hockeyen en de vereniging een relatief groot aandeel Heumense leden heeft (minimaal 25%) komt ook deze vereniging voor investeringssubsidie in aanmerking.

De investeringssubsidie is in eerste instantie bedoeld als bijdrage in de vernieuwings- en vervangingsinvesteringen van accommodatieonderdelen die noodzakelijk zijn voor de sportbeoefening. Hieronder vallen bijvoorbeeld de velden/banen, trainings- of baanverlichting en kleedruimten. Daarnaast kan de investeringssubsidie  worden ingezet voor accommodatieonderdelen die niet direct noodzakelijk zijn voor de actieve sportbeoefening, maar toch een belangrijke functie hebben voor het verenigingsleven zoals een kantine.

Hoogte van de subsidie

Voor de velden/banen bedraagt de investeringssubsidie 80% van de investeringslasten, voor de opstallen geldt een percentage van 33%. De investeringssubsidie wordt verleend op basis van het percentage leden van de vereniging dat woonachtig is in de gemeente Heumen. De vereniging is zelf financieel verantwoordelijk voor het restant van de investeringslasten.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden