Erfgoed

Home > Inwoners > Erfgoed

Erfgoed

Erfgoed of cultuurhistorie is een belangrijke kwaliteit van de gemeente Heumen. Deze kwaliteit wordt beter zichtbaar gemaakt en benut.
De gemeente Heumen kent als grensgebied tussen landsdelen en provincies een bewogen geschiedenis, die nog vrij onbekend en weinig zichtbaar is. Hier liggen kansen om zowel de woon- en leefomgeving meer aantrekkelijk te maken voor de bewoners als voor het verleiden van toeristen en recreanten naar de gemeente Heumen.

In 2015 zette de gemeente Heumen de eerste stappen richting een lijst van beeldbepalende panden. Het bezit van een lijst is geen doel op zich, maar een instrument om te werken aan een plezierige leef en –werkomgeving. Het is één van de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening biedt om met erfgoed te werken aan omgevingskwaliteit. Het nationaal beleid schrijft voor dat gemeenten bij de ruimtelijke ordening rekening houden met erfgoed  - de manier waarop staat echter vrij. Andere voorbeelden zijn het beschermde gezicht, ‘gewone’ beschermde monumenten of zogenaamde dubbelbestemmingen. De keuze voor het beeldbepalende pand is een logische. Het ‘lichte’ karakter ervan sluit goed aan bij Heumen.

Een groep Heumenaren heeft, in samenwerking met het Gelders Genootschap, aan een evaluatie van het tot dan toe gekozen proces gewerkt. U vindt de analyse en de adviezen van deze werkgroep.
De aankomende maanden gaat de gemeente verder aan de slag met de beeldbepalende panden. Op grond van de bovengenoemde adviezen kiezen wij voor een zorgvuldiger selectietraject, streven wij bij het opstellen van beleid naar wederkerigheid en interactie en op avondbijeenkomsten vragen we uw actieve deelname bij de verdere invulling van onze ambitie om de kwaliteit van de omgeving te verhogen. Inmiddels zijn er twee avonden gehouden, op 21 juni en 26 oktober 2017, de reacties van deze avonden zullen worden meegenomen bij de totstandkoming van het beleid.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden