Erfgoed

Home > Inwoners > Erfgoed

Erfgoed

Erfgoed of cultuurhistorie is een belangrijke kwaliteit van de gemeente Heumen. Deze kwaliteit wordt beter zichtbaar gemaakt en benut.
De gemeente Heumen kent als grensgebied tussen landsdelen en provincies een bewogen geschiedenis, die nog vrij onbekend en weinig zichtbaar is. Hier liggen kansen om zowel de woon- en leefomgeving meer aantrekkelijk te maken voor de bewoners als voor het verleiden van toeristen en recreanten naar de gemeente Heumen.

Bijeenkomst beeldbepalende panden

De gemeente Heumen organiseert in samenwerking met het Gelders Genootschap een bijeenkomst over beeldbepalende panden in het Verenigingsgebouw Overasselt. Op deze avond wordt u bijgepraat over het voornemen van de gemeente om te komen tot een lijst van beeldbepalende panden, wat de huidige stand van zaken is en hoe we tot een representatieve lijst van panden komen.

Achtergrond

In 2015 zette de gemeente Heumen de eerste stappen richting een lijst van beeldbepalende panden. Het bezit van een lijst is geen doel op zich, maar een instrument om te werken aan een plezierige leef en –werkomgeving. Het is één van de mogelijkheden die de ruimtelijke ordening biedt om met erfgoed te werken aan omgevingskwaliteit. Het nationaal beleid schrijft voor dat gemeenten bij de ruimtelijke ordening rekening houden met erfgoed  - de manier waarop staat echter vrij. Andere voorbeelden zijn het beschermde gezicht, ‘gewone’ beschermde monumenten of zogenaamde dubbelbestemmingen. De keuze voor het beeldbepalende pand is een logische. Het ‘lichte’ karakter ervan sluit goed aan bij Heumen. De wijze waarop vanaf  2015 gepoogd is deze lijst en het bijbehorend beleid in de Heumense samenleving te introduceren, leidde echter tot weerstand. Tijdens een roerige bewonersbijeenkomst beloofde wethouder Van den Berg het proces stil te leggen en met een nieuw voorstel te komen.

Vervolg

Vanuit de gemeente is het vervolgens een tijdje stil geweest. Op de achtergrond echter, werkte een groep Heumenaren in samenwerking met het Gelders Genootschap aan een evaluatie van het tot dan toe gekozen proces. U vindt de analyse en de adviezen van deze werkgroep.
De aankomende maanden gaat de gemeente verder aan de slag met de beeldbepalende panden. Op grond van de bovengenoemde adviezen kiezen wij voor een zorgvuldiger selectietraject, streven wij bij het opstellen van beleid naar wederkerigheid en interactie en op avondbijeenkomsten vragen we uw actieve deelname  bij de verdere invulling van onze ambitie om de kwaliteit van de omgeving te verhogen.

Bewonersbijeenkomst

Wij  nodigen u daarom uit voor de eerste bewonersbijeenkomst op 21 juni in het Verenigingsgebouw Overasselt. Vanaf 19.00 uur is er een inloop met koffie. Om 19.30 uur starten we. Graag horen wij van u of u aanwezig bent. Dat kan door u op te geven via rkoeneman@heumen.nl.

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Onderdeel
19.00-19.30 uur Inloop met koffie
19.30-19.45 uur Welkom en intro
19.45-20.00 uur Advies en nieuwe doelen
20.00-20.15 uur Aankomende maanden
20.15-20.30 uur Pauze
20.30-20.45 uur Bouwen door de eeuwen
20.45-21.00 uur Waarderen en selecteren theorie
21.00-21.30 uur Waarderen en selecteren in de praktijk
21.30-21.35 uur Afsluiting

Wij zien u graag op woensdag 21 juni!

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden