Herontwikkeling Steenhuys

Home > Inwoners > Herontwikkeling Steenhuys

Herontwikkeling Steenhuys

In augustus 2018 is de Raad geinformeerd over de herontwikkeling van locatie Steenhuys door Pluryn. Pluryn is een jaar bezig geweest om nieuwbouwplannen voor de huisvesting van haar doelgroep in 24 appartementen op locatie Steenhuys vorm te geven. Een architect heeft een ontwerp gemaakt en op basis daarvan zijn diverse partijen benaderd voor de bouw, financiering en beheer, waaronder Oosterpoort. Deze gesprekken en onderzoeken hebben voor Pluryn echter niet geleid tot een acceptabel en financieel haalbaar plan. Vooral de gestegen bouwkosten maken de nieuwbouw op locatie Steenhuys voor Pluryn onhaalbaar. Op 20 augustus 2019 heeft Pluryn aan het college kenbaar gemaakt dat zij afziet van verdere planontwikkeling op locatie Steenhuys.

Dat betekent dat de intenties die in 2017 met gemeente, Oosterpoort en Pluryn zijn afgesproken over de beschikbaarheid van Steenhuys voor Pluryn en de beschikbaarheid van de locatie de Horst voor toekomstige woningbouw niet langer van kracht zijn. Pluryn beraadt zich over de toekomst van de woonvorm de Horst en zal het initiatief nemen om hierover het gesprek aan te gaan met gemeente en Oosterpoort Wooncombinatie. De drie partijen hebben zich uitgesproken dat zij met elkaar een maatschappelijke opgave zien voor een goede huisvesting van deze groep inwoners. De gemeente is nu aan zet om nieuwe uitgangspunten voor de ontwikkeling van locatie Steenhuys uit te werken. Het college zal dit naar verwachting begin 2020 aan de raad als kaderstelling voorleggen.

De gemeente (eigenaar van het Steenhuys) heeft op dit ogenblik een huurovereenkomst met Driestroom. Driestroom heeft de huur opgezegd per 1 oktober 2019 en inmiddels is met gezamenlijke inspanning voor alle maatschappelijke organisaties (onderhuurders van Driestroom) andere huisvesting gevonden. Zodra het Steenhuys leeg komt, zal Adhoc Beheer het Steenhuys tijdelijk gaan beheren. De invulling van dit leegstandsbeheer wordt thans uitgewerkt.

Informatie

Voor meer informatie over het Steenhuys kunt u contact opnemen met Lydia Termoshuizen via telefoonnummer: 06-301 411 43 of mailen naar: ltermoshuizen@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden