Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

Home > Inwoners > Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

Integraal huisvestingsplan 2017 – 2032

De gemeente Heumen werkte samen met de schoolbesturen Conexus en SPO Condor aan een integraal huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Heumen. In dit plan spreken de partijen de ambitie uit om toekomstbestendige, kwalitatief goede onderwijshuisvesting te realiseren voor de Regenboog, Komeet, Zilverberg, St. Joris, Tandem, Vuurvogel en de Tovercirkel. Duurzaamheid staat hierbij voorop. Prioriteit wordt gegeven aan onderwijshuisvesting in Malden-Oost.

De drie partijen hebben gekozen voor nieuwbouw van de Vuurvogel op een centrale locatie, namelijk de Gladiolenstraat. Daarnaast ligt er een plan voor de gebiedsontwikkeling van de huidige schoollocaties van de Vuurvogel; de Schoren en de Veldsingel.

Belangrijkste punten uit het huisvestingsplan

Met een doorkijk tot 2032 krijgen we structureel in beeld hoe het ervoor staat met de scholen binnen onze gemeente. Bij alle scholen is of wordt een bouwkundig onderzoek gestart. Er wordt gekeken naar hoe het is gesteld met het binnenklimaat en het energiebeheer van de gebouwen. De levensduur van de schoolgebouwen wordt meegenomen in de afwegingen. Op basis hiervan zijn uitvoeringsplannen gemaakt. Uit het uitvoeringsplan van 2017-2021 komt naar voren dat er een knelpunt is met de huisvesting van de Vuurvogel. De school maakt nu gebruik van twee verouderde gebouwen. Vanuit onderwijskundig oogpunt en samenhang tussen alle leerlingen en het team, is het wenselijk dat de school in één gebouw gehuisvest is. Daarnaast is de bekostiging vanuit het Rijk voor de Vuurvogel gebaseerd op één gebouw. Daarom is nu gekozen voor een unilocatie. De Regenboog blijft gehuisvest in het schoolgebouw aan de Veldsingel. Hier wordt onderzocht óf en welke maatregelen nodig zijn voor energiebesparing en verbetering van het binnenklimaat. Ook voor basisschool St. Joris in Heumen kijken we in de eerste planperiode óf en welke ingrepen op het gebied van duurzaamheid en binnenklimaat nodig zijn.

Nieuwbouw Vuurvogel: duurzaam en toekomstbestendig

Het nieuwe schoolgebouw wordt volgens de laatste normen duurzaam gebouwd. Dit past bij de ambitie om van Heumen een klimaatneutrale gemeente te maken. De plannen voor het nieuwe schoolgebouw worden nog verder uitgewerkt. Bij de uitwerking van de openbare ruimte en de uitstraling van het gebouw worden omwonenden en betrokkenen uitgenodigd om hierin mee te denken.

Gebiedsontwikkeling huidige schoollocaties: de Schoren en Veldsingel

Met de keuze om de Vuurvogel op een nieuwe locatie te huisvesten, gaan we gelijktijdig aan de slag met de gebiedsontwikkeling van de twee huidige schoollocaties. Er is een aantal varianten uitgewerkt, onder andere met herbestemming van de schoolgebouwen. Voor de Schoren is er een extra variant, namelijk de locatie groen houden. Aan de raad wordt voorgesteld de gekozen varianten in overleg met omwonenden verder uit te werken.

Besluitvorming in de raad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het integraal huisvestingsplan en de gebiedsontwikkeling op 25 januari 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd. In de besluitenlijst kunt u lezen wat de raad hierover besloten heeft. In de vergaderkalender vindt u aanvullende stukken (punt 8 en 9) en kunt u de vergadering terugluisteren.

Vervolg

De komende maanden wordt het proces verder uitgewerkt. Hierin wordt ook de participatie met omwonenden meegenomen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden