2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > 2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

2 oktober: dialoogavond over toekomstbestendig centrum Malden

Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd. Wij willen hierover graag met u van gedachten wisselen. Wilt u uw mening geven of heeft u vragen? Meld u dan aan!

Het centrum van Malden moet vitaal, groen en levendig worden. Een plek waar mensen graag naartoe komen om te winkelen en elkaar te ontmoeten en tevens een plek waar het fijn wonen is. Dit vraagt om een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen, zoals winkels en horeca, en om meer woningen voor ouderen, jongeren en starters. Tegelijkertijd willen we het centrum ook verfraaien met meer groen en duurzame maatregelen ten aanzien van onder andere parkeren en gebouwen. Deze visie staat beschreven in het ‘Concept programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Deze kunt u bekijken op onze website: www.heumen.nl/centrummalden.

Samen in gesprek zijn

Dat is de bedoeling van de dialoogavond. Bij een dialoog gaat het niet over gelijk hebben of gelijk krijgen maar over het uitwisselen van meningen. Ook is er ruime gelegenheid om vragen te stellen over het ‘Concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.

Locatie en tijd

De bijeenkomst is op woensdag 2 oktober en start om 19.30 uur in Multifunctioneel Centrum Maldensteijn (Kerkplein 8). U kunt binnenlopen vanaf 19.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Komt u ook? Meld u aan!

Om de bijeenkomsten goed voor te bereiden, horen wij graag van tevoren of u aanwezig bent. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 27 september door een e-mail te sturen naar: mandreas@heumen.nl  o.v.v  ‘Aanmelding dialoogavond Centrum Malden’.

Wat er met uw inbreng gebeurt

Op 8 oktober is er een dialoogronde voor ondernemers, instellingen en vastgoedeigenaren.  Op 7 november gaan wij in gesprek met de gemeenteraad. Alle reacties worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en verwerkt in een definitief programma. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit. Dit zal naar verwachting in januari 2020 zijn.  Daarna werken we toe naar een uitvoeringsprogramma met concrete projecten en activiteiten. Dit gaan we samen met inwoners en andere betrokkenen doen. Per project gaan we kijken hoe we hier invulling aan gaan geven.  

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden