Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie

De ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie, opgesteld door het college van de gemeente Heumen, heeft in het voorjaar van 2019 ter inzage gelegen. In reactie op dit ontwerp zijn 478 zienswijzen ingebracht. Aangezien de raad van Heumen op 30 januari 2020 door middel van het aannemen van een amendement een aantal uitgangspunten voor het vervolgproces van de Ruimtelijke visie heeft gewijzigd, is gekozen voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. Daarnaast zijn de indieners op 14 mei per brief geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgproces van de Ruimtelijke visie Duurzame Energie.

Beantwoording van ingediende zienswijzen

Het college is van mening dat gezien de gewijzigde uitgangspunten een gedetailleerde beantwoording per zienswijze weinig toegevoegde waarde heeft. Vandaar dat gekozen is voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. Dit betekent dat de meest voorkomende inhoudelijke onderwerpen zijn samengevat en zijn voorzien van een reactie. Het gaat dan om onderwerpen als nut en noodzaak van de opgave, noodzaak van windenergie, de locatiekeuze en het bundelingsprincipe, de effecten op de omgeving en op de gezondheid (o.a. maximale hoogte van windmolens, landschap, slagschaduw, geluid, natuurwaarden) en participatie. Deze algemene hoofdlijnen worden meegenomen in het vervolgproces.

Vervolgproces

Na de besluitvorming door de raad heeft het college opdracht gegeven voor een aantal nadere analyses en onderzoeken gericht op een herijking van de energie-opgave en het in beeld brengen van de uitvoerbaarheid van het amendement. De belangrijkste vraag die daarbij beantwoord moet worden is of binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden tot uitvoerbare plannen kan worden gekomen.

Het college streeft er naar de raad rond de zomer te informeren over de resultaten van de uitgevoerde nadere analyses en onderzoeken. Daarna zal een passend vervolgproces worden uitgelijnd. Ook in dat vervolgproces zullen inwoners, initiatiefnemers, stakeholders en andere belanghebbenden op een goede wijze betrokken worden.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden