De Burgeradviesraad presenteert zich

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > De Burgeradviesraad presenteert zich

De Burgeradviesraad presenteert zich

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Onze gemeente kent een Burgeradviesraad (BAR). De BAR adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van sociale wet- en regelgeving op het gebied van wonen, werk, welzijn, zorg en inkomen. Afgelopen najaar kreeg de BAR drie nieuwe leden. In november 2018 vergaderde de BAR voor de 113e keer. Tijd om uitgebreider stil te staan bij wat de Burgeradviesraad voor de inwoners van Heumen betekent. 

Bovenste rij v.l.n.r.: Matthijs Glastra, Ellen van de Kamp, Alies Wanders, Sonja van de Merendonk, Agnes Coumans (voorzitter) en Hetty Wijgers
Onderste rij v.l.n.r.: Jos Bax en Joop van Hest

Ruim tien jaar geleden werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, kunnen meedoen in de samenleving. Omdat gemeenten wettelijk verplicht waren om inwoners actief bij de invulling van de Wmo te betrekken, ontstond vanaf dat moment ook de Burgeradviesraad (voorheen Cliëntenraad). Vier jaar geleden werd ook de verantwoordelijkheid voor de Jeugdwet en de Participatiewet naar gemeenten overgeheveld. Sindsdien kijkt de BAR breed naar wat deze wetten voor de inwoners van Heumen betekenen. 

De BAR adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd 

De gemeente vraagt de BAR-advies over beleid in het sociale domein, maar de BAR kan ook zelf het initiatief nemen om advies te geven. Het uitgangspunt van de BAR is dat inwoners van Heumen centraal staan, met name kwetsbare inwoners. Zo deed de BAR vorig jaar onderzoek naar de ervaring van inwoners met het keukentafelgesprek en een onderzoek naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen en de publieke ruimte. In dit laatste voorbeeld zijn onder andere het winkelcentrum in Malden, de dorpshuizen, kerken, sportaccommodaties, huisartspraktijken en horecalocaties onder de loep genomen. Ook heeft de BAR gekeken naar de parkeervoorzieningen voor minder valide mensen. Het advies aan de gemeente hierover heeft geresulteerd in verschillende aanpassingen in Malden rondom het centrum, de Dorpsstraat in Heumen en bij het Dorpshuis in Nederasselt. 

Verbinding met inwoners via platforms en netwerken
Ook is de Burgeradviesraad betrokken bij de plannen rondom het nieuwe Sportcentrum en het ‘Actieplan zorg, welzijn en werk 2018-2022” dat allerlei initiatieven bevat om de zorg en ondersteuning van inwoners uit Heumen anders en beter te organiseren. Om goed op de hoogte te blijven van wat er in de Heumense samenleving gebeurt, is de BAR aangesloten bij verschillende platforms en netwerken, zoals bijvoorbeeld de Heumense Werkconferentie Afstemming Welzijn, Wonen en Zorg. Hierin werken ruim twintig organisaties en vertegenwoordigers van cliënten samen aan een betere ondersteuning van mensen met een beperking en ouderen. 

Deskundigheid op verschillende gebieden

De samenstelling van de BAR is veelzijdig. De leden zijn niet alleen afkomstig uit de verschillende dorpen (met uitzondering van Nederasselt) maar allemaal op eigen wijze ervaringsdeskundig. Een aantal leden heeft zelf te maken met een beperking of is vanuit opleiding of (vrijwilligers)werk actief of actief geweest op één van de beleidsvelden en bij verschillende organisaties. 

Neem gerust contact op met de Burgeradviesraad

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Burgeradviesraad of heeft u vragen? Benader dan één van de leden rechtstreeks. U kunt ook mailen naar bar@heumen.nl. De BAR vergadert ongeveer 10 keer per jaar. U bent van harte welkom om te komen luisteren. De eerste vergadering van dit jaar is op dinsdagavond 22 januari. U vindt de agenda op deze gemeentepagina. U vindt een overzicht met alle vergaderdata van 2019 op www.heumen.nl/BAR. Daar kunt u ook de adviezen terugvinden die de BAR heeft uitgebracht. Volg de BAR ook op Facebook: @Burgeradviesraad.Heumen of via Twitter: @BARHeumen. 

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden