Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

Een vitaal en toekomstbestendig centrum Malden

Malden verdient een aantrekkelijk en toekomstbestendig dorpshart! Dit is van groot belang voor de leefbaarheid van Malden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom haar visie op de ontwikkeling van het centrum van Malden geactualiseerd en vastgelegd in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’.  Het college wil de komende maanden hierover met inwoners, ondernemers,  gemeenteraad en andere partners in gesprek. Ook u kunt hierover meepraten.

Sinds 2013 werkt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan de ontwikkeling van het centrum van Malden. Vanuit het programma ‘Hart voor Malden’ zijn diverse projecten gerealiseerd, zoals de herinrichting van de Schoolstraat. Het huidige college wil graag het centrum van Malden verder versterken en toekomstbestendig maken. Hiervoor zijn concrete stappen nodig. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college de visie op het centrum van Malden actualiseren. Daarbij zal de focus liggen op het Kerkplein en het winkelcentrum en omgeving.

Ontwikkeling van het centrumgebied is noodzakelijk

Het college heeft het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners in het centrum van Malden. Op basis van deze verkenning komt het college tot de conclusie dat verdere ontwikkeling van het centrumgebied van Malden noodzakelijk is voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en identiteit van Malden en voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Samen werken aan een toekomstbestendig centrum

Dit vraagt om een samenwerking en een aanpak gericht op een aantrekkelijker aanbod van voorzieningen: winkels, horeca, sociaal, cultureel en maatschappelijk, om een aantrekkelijker aanbod van woningen voor met name ouderen en om duurzame oplossingen voor parkeren en verkeersontsluiting. Bij deze opgave moeten tegelijkertijd maatregelen genomen worden gericht op duurzaamheid, zoals het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte en het verduurzamen van bestaande en nieuwe gebouwen.

In gesprek over het concept programmaplan

De geactualiseerde visie, het uitvoeringsprogramma en de aanpak om bovenstaande doelen te bereiken zijn uitgewerkt in het ‘concept Programmaplan Centrumontwikkeling Malden’. Het college presenteert het concept programmaplan op 17 september aan de gemeenteraad. Daarna gaat het college in oktober en november hierover in gesprek  tijdens drie verschillende dialoogsessies. Eerst met inwoners, daarna met ondernemers, instellingen en vastgoedeigenaren en tenslotte met de gemeenteraad. 

Gemeenteraad neemt besluit over het programmaplan

Alle reacties worden ter beoordeling aan het college voorgelegd en daarna verwerkt in het definitieve programmaplan. Het programmaplan wordt naar verwachting in januari 2020 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Daarna worden vervolgstappen gezet om te komen tot concrete projecten. Per project gaan we kijken hoe we inwoners en andere betrokkenen hierin betrekken en de mate waarin zij invloed kunnen hebben. 

Data van de dialoogsessies

De dialoogsessies vinden plaats op:

  • 3 oktober 2019 - voor inwoners
  • 8 oktober 2019 - voor ondernemers, instellingen en vastgoedeigenaren
  • 7 november 2019 -  voor de gemeenteraad.

Wij informeren u hier binnenkort uitgebreid over via onze communicatiekanalen. U kunt de  ontwikkelingen ook volgen via www.heumen.nl/centrummalden.

Meer nieuwsberichten

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden