Informatiebijeenkomsten herontwikkeling ‘Het Steenhuys’ en ‘De Horst’ Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Informatiebijeenkomsten herontwikkeling ‘Het Steenhuys’ en ‘De Horst’ Malden

Informatiebijeenkomsten herontwikkeling ‘Het Steenhuys’ en ‘De Horst’ Malden

De gemeente heeft eind 2016 van Stichting Driestroom ‘Het Steenhuys’ in Malden aangekocht. Wij hebben laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit pand en deze locatie te benutten voor woningbouw en of dat ook haalbaar is. Tevens hebben wij – gekoppeld aan de herontwikkeling van Het Steenhuys – de herontwikkeling van de locatie van de woonvorm Malden aan de Horst onderzocht.  In dit bericht leest u over het onderzoek en de resultaten daarvan en nodigen wij u uit voor twee informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.

Het afgeronde haalbaarheidsonderzoek is aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad heeft 5 oktober jl. ingestemd met de resultaten van het onderzoek. Daarbij heeft de raad de ruimtelijke en programmatische kaders voor beide locaties vastgesteld en opdracht gegeven de planontwikkeling voor beide locaties op te starten.

Beide locaties herontwikkelbaar

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende haalbare en wenselijke varianten denkbaar zijn voor herontwikkeling van de locatie ‘Het Steenhuys’. De variant waarbij ‘Het Steenhuys’ wordt ontwikkeld ten behoeve van de herhuisvesting van de cliënten van Pluryn, die nu woonachtig zijn in de Woonvorm Malden, wordt als meest wenselijke variant beschouwd. De keuze voor deze variant creëert ook de mogelijkheid om locatie ‘De Horst’ te herontwikkelen voor circa 40 woningen. Daarmee kunnen de doelstellingen uit het woningbouwprogramma van de gemeente gerealiseerd worden.

Maatschappelijk belang

Er worden zo meerdere maatschappelijke vraagstukken in één slag beantwoord. De gemeente vindt het namelijk van maatschappelijk belang om beide locaties te herontwikkelen. Het is goed voor een duurzame huisvesting van inwoners van Stichting Pluryn en voor nieuwbouw van woningen op de locatie aan ‘De Horst’. Inmiddels heeft ook de provincie het plan omarmd en worden mogelijkheden onderzocht voor een provinciale bijdrage.

Intentieovereenkomst

Stichting Pluryn gaat in ‘Het Steenhuys’ 24 onzelfstandige wooneenheden realiseren en er wordt gewerkt aan een plan hoe de locatie aan ‘De Horst’ kan worden herontwikkeld voor woningbouw van maximaal 40 woningen. De uitwerking gebeurt in samenwerking met Stichting Pluryn en Oosterpoort, zowel in de planvorming als in contractuele afspraken tussen partijen. Hiervoor hebben de gemeente Heumen, Stichting Pluryn en Oosterpoort een intentieovereenkomst opgesteld.

Huurders Steenhuys

De huurders en maatschappelijke gebruikers die van Driestroom een ruimte huurden in ‘Het Steenhuys’ kunnen tot eind 2018 deze ruimten blijven gebruiken. Gemeente Heumen en Driestroom voeren met de huurders overleg over herhuisvesting na 2018.

Uitnodiging informatieavonden

Voor de herontwikkeling van ‘Het Steenhuys’ organiseren Pluryn en de gemeente een informatieavond voor iedereen die belangstelling heeft op maandag 30 oktober om 20.00 uur in ‘Het Steenhuys’, Kloosterhof 5 in Malden. Inloop vanaf 19.45 uur.

Voor de herontwikkeling van ‘De Horst’ organiseren Oosterpoort en de gemeente een informatieavond voor iedereen die belangstelling heeft op maandag 6 november om 20.00 uur in Woonvorm ‘De Horst’, De Horst 1 in Malden. Inloop vanaf 19.45 uur.

U bent van harte welkom aan deze bijeenkomsten deel te nemen. Indien u wilt deelnemen, vragen wij u zich hiervoor aan te melden, uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst, door een e-mail te sturen naar: Ltermoshuizen@heumen.nl onder vermelding van de naam van de bijeenkomst (Het Steenhuys of De Horst) en uw naam en adres.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden