Meerjarenbegroting 2019-2022

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Meerjarenbegroting 2019-2022

Meerjarenbegroting 2019-2022

Het college van de gemeente Heumen heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente opgenomen zoals verwoord in het coalitieakkoord “Samen sterk en duurzaam”. Op dinsdag 6 november staat de begroting 2019 op de agenda van de gemeenteraad.

Eerste begroting

Het jaar 2019 is het eerste volledige (begrotings-)jaar van het nieuwe college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 gevormd is door CDA, D66, Groen Links en de VVD. In de begroting wordt het gemeentelijk beleid voor de komende jaren in drie programma’s uitgewerkt; Sociale leefomgeving, Fysieke leefomgeving en Bestuur en organisatie. De speerpunten van dit college, duurzaamheid en inwonerparticipatie, lopen als een rode draad door de drie verschillende programma’s.

De begroting 2019 zit vol ambitie. Het college staat voor een daadkrachtig, voortvarend en transparant bestuur, waarbij ruimte is voor inbreng vanuit de samenleving. De komende jaren wordt vorm en inhoud gegeven aan de opgaven rondom duurzaam energiegebruik en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Het college is er in de begroting 2019 in geslaagd om zijn ambities te realiseren binnen de financiële kaders. De begroting 2019 is sluitend en ook het meerjarenperspectief heeft een sluitend en reëel karakter.

Duurzaamheid

Het college wil aan de slag met de energietransitie. De eerste stappen zijn gezet in de vorm van een zonnepanelenproject en het bieden van de mogelijkheid voor duurzaamheidsleningen. In 2019 vormt het college verdere plannen en maken zij  een start met de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

Inwonersparticipatie

De gemeente heeft vertrouwen in de kracht van de Heumense samenleving. Deze kracht wil het college benutten door ruimte te creëren om inwoners mee te laten denken en doen bij toekomstige projecten.  

Stabilisatie OZB

Het gemeentebestuur wil de lokale lastendruk verlagen door de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting te stabiliseren. De jaarlijkse inflatiecorrectie wordt daarom achterwege gelaten.

Meerjarenbegroting sluitend

De begroting 2019 van de gemeente Heumen laat een positief resultaat zien van € 59.000. Ook over meerdere jaren laat de begroting een positief saldo zien. Grote opgaven zoals de energietransitie en transformatie van het sociaal domein vragen forse investeringen. Het jaar 2020 lijkt een financieel zwaar jaar te worden. In 2021 herstelt dit zich enigszins, maar wordt nog wel rekening gehouden met een tekort. De tekorten van 2020 en 2021 worden opgevangen door de algemene reserve van de gemeente en leiden niet tot een lastenverhoging voor de inwoners. In 2022 wordt weer een positief resultaat verwacht.

Bespreking in de gemeenteraad

U vindt de volledige begroting op www.heumen.nl > bestuur > begroting en rekening.

U kunt de bespreking van de begroting  bijwonen in de integrale commissiebehandeling op donderdag 25 oktober en in de gemeenteraad op dinsdag 6 november; daarin wordt nader ingegaan op de politieke keuzes. De agenda’s van deze vergaderingen vindt u op www.heumen.nl/vergaderkalender.
 

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden