Ontwikkelingen Sportcentrum Malden

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Ontwikkelingen Sportcentrum Malden

Ontwikkelingen Sportcentrum Malden

De gemeente treft voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe en duurzame Sportcentrum Malden. In dit bericht informeren wij u over deze ontwikkelingen waarbij wij in het bijzonder ingaan op de werkzaamheden in de openbare ruimte rondom ‘De Veldschuur’.

Tijdelijke inrichting

De openbare ruimte wordt tijdelijk anders ingericht. Er komen 110 parkeerplaatsen rondom De Veldschuur. De tijdelijke parkeerplaatsen zijn nodig omdat het nieuwe sportcentrum grotendeels op het bestaande parkeerterrein gebouwd wordt. Het ontwerp voor de tijdelijke inrichting van de openbare ruimte is besproken met de klankbordgroep van omwonenden. De gemeente heeft voor de tijdelijke inrichting de omgevingsvergunning verleend.  Naar verwachting start de aanleg op 16 oktober 2017. Aansluitend wordt het kavel voor het nieuwe sportcentrum bouwrijp gemaakt zodat in februari 2018 de bouw van het sportcentrum kan beginnen.

Ontheffing Flora- en faunawet inzake vleermuizen en steenmarter

De provincie Gelderland heeft ontheffing verleend voor het verstoren, beschadigen en vernielen van de voortplantings-, of rustplaatsen van de gewone grootoorvleermuis en de steenmarter. Deze ontheffing is noodzakelijk voor de sloop van het bestaande sportcentrum De Veldschuur. De sloop vindt plaats nadat het nieuwe sportcentrum in gebruik is genomen (medio 2019).

Subsidie voor duurzame energieopwekking

In het nieuwe sportcentrum wordt door middel van 1000 zonnepanelen duurzame energie opgewekt, die door middel van lucht-water-warmtepompen voor  de warmtevoorziening  van het sportcentrum zorgt. Hierdoor komt  er geen gasaansluiting; het sportcentrum wordt  “all-electric”. Om de investering in zonnepanelen rendabel te maken heeft de gemeente een beroep gedaan op de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie. Het Rijk heeft de subsidieaanvraag goedgekeurd met een hogere vergoeding dan was voorzien; het gaat om een subsidiebedrag van €23.000,- per jaar, gedurende 15 jaar.

Uitspraak Raad van State

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van het sportcentrum is door een drietal omwonenden beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 23 juni 2017 heeft de behandeling van de beroepsschriften plaatsgevonden. De Raad van State heeft de beroepen op 2 augustus 2017 ongegrond verklaard. Met deze uitspraak kan de gemeente door met de voorbereidingen voor de bouw.

Plaatsing nieuwe wijktrafo en kap bomen Veldsingel

In de eerste week van september 2017 plaatst Liander een nieuwe stroomvoorziening voor de wijk. Deze komt in de groenstrook aan de westzijde van De Veldschuur. De oude transformator (trafo) op het  parkeerterrein van De Veldschuur is aan vervanging toe en staat ook op de plek waar straks het nieuwe parkeerterrein van het sportcentrum komt. Bovendien is de plaatsing van de nieuwe trafo op deze specifieke locatie onderdeel van de modernisering van het  elektriciteitsnet van de wijk. De plaatsing van de nieuwe trafo past binnen zowel het oude als het nieuwe bestemmingsplan.

De nieuwe elektriciteitskabels komen op de plek van het toekomstige voetpad langs de Veldsingel. Hiervoor worden eind augustus 17 bomen gekapt, waaronder een aantal moeraseiken aan de Veldsingel. In totaal worden ongeveer 70 bomen gekapt voor de herinrichting van de openbare ruimte van de locatie Veldschuur. Er worden ook ongeveer 70 nieuwe bomen geplant.

Verhuizing das

Eind augustus 2017 plaatst stichting Das en Boom weer camera’s rondom de dassenburcht om te bepalen hoeveel dassen momenteel van de burcht gebruik maken. Begin september 2017 wordt een vangren gebouwd waarna de das of dassen worden gevangen en worden verhuisd naar de kunstburcht aan de Bosweg. Na de verhuizing wordt de oude burcht nog een maand lang gemonitord op activiteiten. Als vervolgens wordt vastgesteld dat er geen dassen meer actief zijn, wordt de oude burcht vernietigd en wordt de directe omgeving van de burcht gerooid.

Nieuwe plek Multicourt

Door de bouw van het Sportcentrum Malden is er op deze locatie geen ruimte meer voor het Multicourt. Jongeren en ouderen die nu gebruik maken van het Multicourt geven aan het veld te willen behouden. De gemeente biedt daarom inwoners de kans het Multicourt een plek te geven in hun buurt of wijk. Kijk voor meer informatie hierover op: www.heumen.nl/mijnmulticourt. Eind september 2017 wordt het Multicourt verwijderd en tijdelijk opgeslagen.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden