Woningbouw in Heumen: waarover neemt de raad een besluit?

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Woningbouw in Heumen: waarover neemt de raad een besluit?

Woningbouw in Heumen: waarover neemt de raad een besluit?

Op 20 februari neemt de raad een besluit over het raadsvoorstel ‘Woningbouw in Heumen; ambitie, programma en locaties’. Om deze besluitvorming voor te bereiden, vond er op 6 februari een Beeldvormende vergadering plaats voor de raads- en commissieleden en 13 februari komen zij bij elkaar voor een Oordeelsvormende vergadering. Er wordt op 20 februari nog geen keuze gemaakt om te gaan bouwen in het Lierdal of de Kanaalzone.

Waarover neemt de raad een besluit?

Ten eerste maakt de raad de keuze om voor de eigen behoefte te bouwen (ambitieniveau 2), of om te bouwen voor de eigen behoefte en de regio (ambitieniveau 3).

Als de keuze wordt gemaakt voor ambitie 3, dan zijn er nieuwe woningbouwlocaties nodig. Er zijn 2 locaties die het meest haalbaar lijken: het Lierdal en de Kanaalzone. Er zal onderzocht worden of dit geschikte locaties zijn.

Het raadsvoorstel leest u op onze website.

Bouwen voor eigen behoefte en bouwen voor de regio

Allereerst beslist de raad dus over het wel of niet bouwen voor de regio. Overwegingen om meer te bouwen zijn o.a. een tekort aan woningen in de regio Nijmegen en de positieve impuls voor onze voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van Malden.

Waarom voorkeur voor Lierdal en Kanaalzone? 

Er is gekeken naar plekken die realistisch gezien voor ontwikkeling in aanmerking komen. Zo moet een locatie voldoende ruimte bieden en het moet een logische uitbreiding van een bestaande kern zijn. Er zijn 6 locaties onder de loep genomen, waaruit het Lierdal en de Kanaalzonde als voorkeurslocatie naar voren kwamen. Op pagina 8 en 9 van het raadsvoorstel leest u de overwegingen per locatie.

Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek in?

Wanneer de raad kiest om te bouwen voor de regio, dan wordt een onderzoek gestart voor de locaties Lierdal en Kanaalzone. We laten dan onderzoeken of de locaties financieel, maatschappelijk, landschappelijk en ruimtelijk haalbaar zijn. Tijdens dit onderzoek worden belanghebbenden actief betrokken en geraadpleegd.

Dit haalbaarheidsonderzoek wordt dan in kwartaal 2 en 3 van 2020 uitgevoerd. In kwartaal 4 verwachten we de resultaten van dit onderzoek, waarna de raad een beslissing kan nemen. N.B. Het onderzoek kan ook uitwijzen dat geen van beide locaties geschikt is om te ontwikkelen. 

Hoe betrekken wij u bij het proces?

Tijdens het onderzoek naar de haalbaarheid van de 2 locaties worden belanghebbenden betrokken. De gemeente gaat het gesprek aan over ideeën, bezwaren, overwegingen etc.

Daarnaast kunt u inspreken tijdens de vergaderingen (zie hieronder). Hiermee bereikt u de raads- en commissieleden.

Het proces richting 20 februari

  • 6 februari: de Beeldvormende vergadering. In deze vergadering ontvangen de raads- en commissieleden achtergrondinformatie over het raadsvoorstel en beantwoorden we vragen van raads- en commissieleden.
  • 13 februari: de Oordeelsvormende vergadering. Hier vindt het politiek inhoudelijke debat plaats tussen de raads- en commissieleden.
  • 20 februari: de raadsvergadering (Besluitvormende vergadering). Hierin nemen de raadsleden een besluit over het raadsvoorstel ‘Woningbouw in Heumen; ambitie, programma en locaties’.

Iedere vergadering is openbaar toegankelijk. U bent welkom als toehoorder op de publieke tribune.

Ook is bij iedere vergadering inspreken mogelijk. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich voor 16.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: griffie@heumen.nl of telefonisch: (024) 358 84 67.

Meeluisteren en terugluisteren via de livestream is mogelijk bij de raadsvergadering op 20 februari.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden