Persoonsgebonden budget (pgb)

Home > Inwoners > Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener of een mantelzorger.

Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Voorwaarden pgb

Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met uw naaste omgeving. De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde.

  • U heb een indicatie (beschikking) op basis van de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering dan is het pgb wellicht geen goede optie.
  • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt tijdens het keukentafelgesprek
  • Voor een pgb-Jeugdwet en Beschermd Wonen gelden een aantal extra kwaliteitseisen voor jeugdhulpverleners die zorg leveren. Uw consulent zal u daarover informeren.

Hoe werkt het?

Tijdens de aanvraag hebt u samen met uw contactpersoon (zorgconsulent) afspraken gemaakt over wat u nodig hebt en waarvoor. Die afspraken hebt u samen vastgelegd in een plan van aanpak. In dit plan geeft u aan waarom een pgb voor uw situatie beter is dan de zorg in natura. De gemeente beslist op basis van het zorgplan of u in aanmerking komt voor een pgb. Als u in aanmerking komt voor een pgb dan krijgt u van de gemeente hierover een beschikking (een besluit). In deze beschikking staat beschreven welke zorg u vergoed krijgt en wat de hoogte is van uw budget.

U gaat vooral zelf aan de slag.

  1. U regelt zelf de inkoop van zorg / ondersteuning. Bij wie bepaalt u zelf, mits u zich houdt aan de voorwaarden.
  2. U maakt zelf prijsafspraken met de zorgverlener.
  3. U legt de afspraken –samen met uw zorgverlener-  vast in een budgetplan en zorgovereenkomst
  4. Met het budgetplan en ondertekend plan van aanpak gaat u terug naar uw contactpersoon (zorgconsulent) Als alles goed is ingevuld ontvangt u via de gemeente een beschikking.
  5. U stuurt een kopie van de zorgovereenkomst naar de SVB.
  6. U ontvangt binnen 2 weken een beschikking van de gemeente.

Zorgovereenkomst

Als de gemeente u een pgb heeft toegekend dan moet u zelf een zorgovereenkomst afsluiten met de personen of instellingen die u gaan helpen en die betaald gaan worden met het pgb.

Een zorgovereenkomst is een contract met uw zorgverlener. Hierin staan de afspraken over de werkzaamheden, het loon en de tijden waarop u zorg krijgt. Voorbeelden van zorgovereenkomsten kunt u downloaden via de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U mailt de ingevulde zorgovereenkomst naar de SVB of verstuurt deze per post. Wij attenderen u erop de zorgovereenkomst volledig in te vullen en te ondertekenen. De gemeente en de SVB controleren de zorgovereenkomst. Wanneer deze onvolledig is wordt deze retour gezonden. Na goedkeuring kunt u de zorg gaan inkopen en declareren bij de SVB.

Hoe wordt het pgb betaald?

De gemeente maakt uw pgb over naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt uw zorgverleners. Dit noemen we trekkingsrecht.  De SVB betaalt pas nadat u de factuur van de zorgverlener hebt goedgekeurd. Iedere maand ontvangt u een overzicht van uw bestedingen en het resterend budget. U kunt het saldo en uw betalingen inzien via mijnPGB, via de website van de SVB.

Budget dat u niet besteedt, wordt aan het einde van het jaar terugbetaald aan de gemeente. Om uw zorgverlener te kunnen betalen heeft de SVB een kopie nodig van de zorgovereenkomst.

Eigen bijdrage en pgb

Of u een eigen bijdrage betaalt en hoeveel is afhankelijk van de zorg waarvoor u een pgb ontvang en de hoogte van uw inkomen. Het CAK berekent uw eigen bijdrage. Per periode van 4 weken ontvangt u een factuur van het CAK die u zelf betaalt. Het pgb mag u niet gebruiken om uw eigen bijdrage te betalen. Voor een pgb- Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage, met uitzondering van een woningaanpassing voor een jeugdige jonger dan 18 jaar.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden