Privacyverklaring

Home > Inwoners > Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bij de gemeente Heumen werken we veel met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. We verzamelen persoonlijke gegevens om onze wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen. Dit doen we onder andere door informatie te beveiligen, door zo min mogelijk persoonlijke gegevens te gebruiken, door helder te zijn over welke gegevens we gebruiken en door duidelijke afspraken te maken met de partijen waarmeer we samenwerken.

Register van verwerkingsactiviteiten

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die wij als gemeente verwerken. Het is een documentatie-document.

Wetten

De gemeente HEumen moet het privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Gemeente Heumen verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere organisaties. In de volgende situaties verwerkt de gemeente persoonsgegevens:

 • Wanneer de gemeente een wettelijke grondslag heeft. Dat is het geval bij een:
  • toestemming
  • overeenkomst  
  • wettelijke verplichting  
  • gerechtvaardigd belang   
  • publiekrechtelijke taak
 • Afhandelen van aanvragen via contactformulieren op de website.
 • Contact leggen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).
 • Sturen van nieuwsbrieven, op verzoek van de ontvanger.
 • Ter ondersteuning van diensten die u wilt afnemen of hebt afgenomen.
 • Voor statistieken en het verbeteren van het gebruik van de website (zie ook cookies)

Toestemming

Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt u daar informatie over. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:  

 • Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzage verzoek indienen via de pagina contact. De gemeente Heumen behandelt uw verzoek binnen 1 maand.
 • Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
 • Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
 • Een verzoek aan de gemeente Heumen om uw gegevens te verwijderen als de gemeente geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
 • Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt dat doen bij de gemeente via de pagina contact. U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging

De gemeente neemt beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Zo krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens. Zij hebben dit nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Bovendien heeft iedereen die werkt bij de gemeente Heumen een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend. Voor gemeenten zijn landelijke afspraken gemaakt op het gebied van beveiliging. Kijk op de website van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten voor meer informatie. Van onze partners en leveranciers eisen wij hetzelfde niveau van beveiliging. 

Wijzigingen

De gemeente Heumen kan bovenstaande privacyverklaring wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat bovenaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Informatie

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Of wilt u weten welke rechten u heeft? Neem dan contact met ons via informatisering@heumen.nl.
Gemeente Heumen
Postbus 2005
6580 AZ  Malden

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden