Vergunning aanvragen

Home > Inwoners > Vergunning aanvragen

Vergunning aanvragen

In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, ruimtelijke ordening, monumenten, openbare ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket Online kunt u een vergunningcheck doen. Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

 • een vergunning nodig heeft;
 • geen vergunning nodig heeft, maar wel een gebruiks- of sloopmelding of een andere melding moet doen;
 • geen vergunning nodig heeft.

U heeft de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt nog of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de gemeente Heumen om dit te beoordelen. Stuur een e-mail naar bouw@heumen.nl of bel tijdens de openingstijden van het loket van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving (telefoonnummer 14 024).

Vergunningvrij, maar niet regelvrij

Hebt u een bouwplan gemaakt? Als dit voldoet aan de criteria uit het Besluit omgevingsrecht bijlage II (BOR) dan mag u zonder vergunning bouwen. De welstandseisen zijn dan niet van toepassing. In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen als u voldoet aan de regels uit het geldende bestemmingsplan. U moet echter wel altijd voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan de technische eisen en de regels over onder andere veiligheid en gezondheid.
Daarnaast moet u zich houden aan het Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Burenrecht. Overleg eerst met uw buren en licht ze in over uw bouwplannen. Dat voorkomt vaak onnodige problemen

Vooroverleg aanvragen

Als u (ver)bouwplannen heeft, is het nuttig om in een vroeg stadium te kijken wat uw mogelijkheden zijn volgens het bestemmingsplan en welke welstandscriteria gelden. Als uw bouwplan aan deze twee toetsingsgronden voldoet, dan is de kans zeer groot dat u een vergunning krijgt. Wijkt uw bouwplan af van deze regels, of twijfelt u of u de regels juist interpreteert, dan is het nuttig om eerst een vooroverleg in te dienen. In dit vooroverleg beoordeelt de gemeente uw globale bouwplan. U krijgt zo een goed beeld van de kans van slagen van uw bouwplan, voordat u het gaat uitwerken en dus kosten maakt voor het (laten) tekenen en berekenen. Voor een principeaanvraag zijn namelijk geen bouwtechnisch uitgewerkte tekeningen nodig. Uiteraard geldt wel dat de zekerheid die de gemeente u kan bieden, afhangt van de duidelijkheid van de stukken die u indient. In het vooroverleg toetst de gemeente ook of uw bouwplan binnen de voorschriften van het bestemmingsplan past. Als het niet past, dan kijkt de gemeente of het wenselijk is om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Als het nodig/mogelijk is, geeft de gemeente in het vooroverleg ook aanwijzingen op bouwtechnisch gebied.

Kosten vooroverleg

De kosten voor een ‘vooroverleg omgevingsvergunning’ zijn 50 procent van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning zouden worden vastgesteld, conform de legesverordening. De andere helft betaalt u, zodra u een omgevingsvergunning aanvraagt. U betaalt wel meteen de volledige leges voor welstand.

Aanvraag indienen

De gemeente Heumen verwerkt alle aanvragen digitaal. Wij vragen u daarom uw aanvraag zoveel mogelijk digitaal in te dienen.

 1. Volledig digitaal
  Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning via het Omgevingsloket Online heeft u een DigiD nodig. U vult op de website alle benodigde gegevens in. Dan voegt u de benodigde bijlagen digitaal toe aan uw aanvraag. U verzendt uw aanvraag digitaal naar de gemeente via dit omgevingsloket.
 2. Gedeeltelijk digitaal
  U gaat naar Omgevingsloket Online en vult daar alle benodigde gegevens in. U print het aanvraagformulier en stuurt het samen met de benodigde bijlagen per post in enkelvoud naar de gemeente Heumen.
 3. Fysiek
  U kunt een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Leefomgeving om op het gemeentehuis het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier wordt voor u geprint. Als u alle benodigde bijlagen bij u heeft (bij voorkeur digitaal) kunt u uw aanvraag direct indienen. U kunt het aanvraagformulier met de benodigde bijlagen ook per post aan de gemeente sturen.

Ook het vooroverleg kunt u digitaal aanvragen. Vult u dan het aanvraagformulier op Omgevingsloket Online zo volledig mogelijk in, print het uit of sla het op als PDF. Het formulier kan ingediend worden conform de punten 2 en 3, zoals hierboven beschreven.

Kosten omgevingsvergunning

De kosten (leges) voor een omgevingsvergunning hangen af van de activiteiten die u nodig heeft. Een overzicht van de leges staat in de legesverordening van de gemeente Heumen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden