Welstand

Home > Inwoners > Welstand

Welstand

De kans is groot dat u in een omgeving woont waar u zich thuis voelt. Natuurlijk heeft dat te maken met de mensen die in die omgeving wonen, maar waarschijnlijk ook omdat uw buurt en de huizen er aantrekkelijk uitzien. Om dat karakter te beschermen, wordt een nieuw bouwplan getoetst aan de welstandsnota (pdf, 1 MB). Hierin staan alle criteria voor de uiterlijke kenmerken waaraan een nieuw gebouw of een uitbreiding van een gebouw moet voldoen.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' worden automatisch voorgelegd aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, tenzij het plan welstandsvrij is conform de kaart met welstandsgebieden (zie bijlage in de welstandsnota).

Er zijn twee commissies: een 'kleine' commissie en een 'grote' commissie. De meeste plannen worden voorgelegd aan de 'kleine' commissie. Het plan wordt dan bekeken door de rayonarchitect(e) van het Gelders Genootschap, die aan de hand van de 'Welstandsnota gemeente Heumen' toetst of het plan voldoende ruimtelijke kwaliteit heeft. Is dat het geval, dan wordt het plan voorzien van een positief advies (accoord stempel). Wordt een plan afgekeurd, dan zal meestal aangegeven worden welke wijzigingen nodig zijn om alsnog een positief advies te krijgen. Een positief advies is een voorwaarde om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

Grote en complexe plannen worden voorgelegd aan de 'grote' commissie. Naast de rayonarchitect wordt deze gevormd door een aantal deskundigen die in een vergadering het plan bespreken. Van de beoordeling wordt een verslag/ advies gemaakt dat aan de aanvrager wordt toegestuurd. De gemeente bepaalt of een plan wordt voorgelegd aan de grote commissie. De aanvrager van het plan wordt telefonisch voor deze vergadering uitgenodigd.

Zowel bij de vergaderingen van de 'grote' als de 'kleine' commissie kunt u aanwezig zijn. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier van de omgevingsvergunning of hiervoor een afspraak maken met de secretaris van de commissie van de ODRN.

Vooroverleg aanvragen

Heeft u een omvangrijk of complex bouwplan? Het is dan verstandig om eerst een vooroverleg in te dienen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Omdat aan een vooroverleg geen wettelijke termijnen zijn verbonden, krijgt u in het geval van een negatief advies ruim te tijd om uw plan aan te passen. Zo voorkomt u dat uw bouwplan wordt afgewezen vanwege een negatief welstandsadvies. Voor een vooroverleg worden de volledige welstandsleges en 50% van de bouwleges in rekening gebracht, maar als daarna een formele aanvraag wordt ingediend, worden de betaalde leges hierop in mindering gebracht en is het vooroverleg feitelijk gratis. Voor een geweigerde vergunning betaalt u de volledige leges, dus ook vanuit financieel oogpunt is het verstandig om eerst een vooroverleg aan te vragen.
Bij het aanvragen van een vooroverleg moeten de volgende gegevens bij wabo@odrn.nl worden ingediend:

  • een tekening van de gewenste bebouwing (bestaande en nieuwe situatie op schaal 1:100), dat wil zeggen alle gevelaanzichten, plattegronden, situatieschets en beeldbepalende details
  • foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden