Werklandschap Overasselt

Home > Inwoners > Werklandschap Overasselt

Werklandschap Overasselt

De werkzaamheden zijn in volle gang! Het Werklandschap in Overasselt wordt een mooi gebied dat ruimte biedt aan bedrijvigheid maar ook aan wonen, groen en recreatie.

Wat is het Werklandschap Overasselt?

Het gebied ligt aan de westkant van Overasselt tussen de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat (bij Buurderij De Lage Hof). Het terrein bestaat uit drie deelgebieden:

 1. Aan de noordzijde komt een bedrijventerrein met kavels van gemiddeld 800 m2 met een afmeting van 40 x 20 meter. Er bestaat de mogelijkheid voor maatwerk om de kavels iets breder te maken. Aan de rand van het bedrijventerrein zijn de kavels gelegen met bedrijfswoning. De binnenzijde van het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven zonder woning.
 2. Aan de zuidzijde zijn twee grotere kavels vooralsnog gereserveerd voor de verplaatsing van de plaatselijke bakker/supermarkt en de slagerij/catering. Zij kampen al langer met ruimtegebrek en nu is er de kans om op een goede locatie in het dorp nieuw te bouwen. Zo kunnen deze belangrijke voorzieningen voor de plaats Overasselt behouden blijven en groeien. Of deze verplaatsing ook daadwerkelijk realiseerbaar is, wordt in de nabije toekomst duidelijk. Mocht dit onverhoopt niet doorgaan, dan is er ruimte voor andere detailhandel. De bestaande locaties kunnen wellicht ingevuld worden met woningbouw. De plannen daarvoor zijn nog niet bekend.
 3. Het middengedeelte wordt groen ingevuld met de mogelijkheid voor woningbouw. Komende maanden worden de plannen hiervoor door een initiatiefgroep uitgewerkt.

Hoe zijn we hier gekomen?

Al in 2009 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor dit gebied. Er worden een aantal wijzigingen voorgesteld in het nieuwe bestemmingsplan. Hier is een aantal redenen voor, namelijk:

 1. De wens van lokale ondernemers voor een andere verkaveling
  De kavels in het bestemmingsplan van 2009 zijn niet voldoende afgestemd op de huidige behoefte onder de lokale ondernemers. Daarom zijn kleinere kavels gemaakt met rechte vormen. Verder is ingespeeld op de wens van ondernemers om de bedrijfswoning niet voor hun bedrijfsgebouw te zetten aan de nieuwe ontsluitingsweg maar aan de achterzijde of op het bedrijfspand, met zicht op het open buitengebied. Op onderstaande kaarten zijn de vorige en de nieuwe verkaveling naast elkaar gezet.
   
 2. Toevoeging van woningbouw
  In Overasselt is er behoefte aan een vorm van beschermd wonen. Behoefte bij ouderen die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen met ondersteuning vanuit zorginstellingen, maar vooral ook in de buurt bij familie en bekenden in hun eigen omgeving. Een mengvorm van bewoners zou nog beter zijn, zodat de bewoners elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Niet alleen fysiek, maar ook vanuit sociaal oogpunt. De woningbouw is heel zorgvuldig opgenomen in het gebied, afgescheiden van de bedrijvigheid, in een park met zicht op het buitengebied en vlakbij Buurderij De Lage Hof. Met een aantal inwoners uit het dorp zijn en worden gesprekken gevoerd voor de meest gewenste invulling.
 3. Het toevoegen van beperkte detailhandel aan de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

Het realiseren van een bedrijfskavel met woning vergt een behoorlijke investering van de ondernemer. De gemeente vindt het daarom belangrijk om in ruil hiervoor ook kwaliteit te bieden. Dat doen we door het bedrijventerrein aan de west- en noordkant groen in te richten met knotwilgen. De ontsluitingsweg krijgt een profiel van maar liefst 15 meter. De ontsluitingsweg wordt aan één kant voorzien van groen met bomen en aan de andere kant worden parkeerhavens gemaakt voor bezoekers. Daarnaast komt er een trottoir langs de straat, omdat er behalve gewerkt ook gewoond gaat worden.

De gemeente heeft ook van duurzaamheid een speerpunt gemaakt. De gemeente is ervan overtuigd dat bij een nieuw werklandschap kansen moeten worden benut voor een milieuvriendelijke inrichting. Dat heeft te maken met de gebouwen (zoals toepassing zonne-energie en gebruik milieuvriendelijke materialen). Maar ook de inrichting van de openbare ruimte verdient aandacht, zoals het afkoppelen van schoon hemelwater. Er is een deskundig bedrijf ingehuurd die ondernemers adviseert om hun gebouw zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Ook de gemeente zelf wordt geadviseerd om de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk in te richten.

Uitwerking van het zuidelijk deel: de woningbouwplannen en detailhandel

Met een groep betrokken inwoners en andere geïnteresseerden is nagedacht over de invulling van het woongedeelte binnen het project. De belangstelling onder de inwoners voor deze mooie locatie is gepeild.Op dit moment wordt een plan voor dit deel uitgewerkt. 

Ook aan de invulling van de beperkte detailhandel wordt nog gewerkt.

Archeologische opgravingen

Het bureau Raap heeft bijzondere archeologische opgravingen gedaan. een deel van het gebied waar straks de nieuwe bedrijven komen opgegraven. Archeologen vonden de resten van een nederzetting uit de laat-Romeinse tijd. Er zijn grondsporen gevonden, zoals afvalkuilen en een diepe waterput. De vondsten bestaan uit aardewerk, bouwmateriaal en een maalsteen. Ook werd metaal gevonden: munten, een Romeinse haarnaald en een prachtige mantelspeld (3e-4 eeuw na. Chr.). Ook in de prehistorie waren er mensen actief in de omgeving van Overasselt. Dit zien de archeologen aan de aangetroffen haardkuilen en breukstenen. Veldwerkleider Laurens Flokstra van RAAP:  “een absolute topper is de vondst van een complete vuurstenen bijl met een lengte van 22cm! Deze geslepen bijl is minstens 4500 jaar oud (periode Neolithicum-Vlaardingencultuur). Met dank aan de alertheid van de kraanmachinist en het graafteam!”.

Wat zijn (mogelijke) gevolgen voor omwonenden met de komst van het Werklandschap?

Het bestemmingsplan 2009 heeft al bedrijvigheid mogelijk gemaakt. In plaats van bedrijvigheid wordt nu meer groen voorgesteld en een functie wonen in aansluiting op Buurderij De Lage Hof. Ook wordt het mogelijk beperkte detailhandel toe te voegen.

Er is in het gebied een knip gemaakt in de verkeersontsluiting. In het vorige plan was er een doorgaande verbinding vanaf de Schonenburgseweg naar de Kasteelsestraat. In het nieuwe bestemmingsplan is dat niet meer mogelijk. Er komen twee ontsluitingen, namelijk een ontsluitingsweg voor de bedrijfskavels in het noorden en een ontsluitingsweg voor het zorgcentrum en de nieuwe woningen naast de brandweerkazerne. Deze weg kan ook worden gebruikt voor het bevoorraden van de beoogde invulling supermarkt, bakker, slagerij en catering via de achterzijde. De panden aan de Schoonenburgseweg zijn voor bezoekers toegankelijk via de voorzijde.

Door de knip en door het verkleinen van het oppervlakte van het bedrijfsterrein is er minder verkeer en wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Er worden aanvullende maatregelen getroffen in de Kasteelsestraat om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Wilt u meer informatie?

René Joosten verzorgt de projectleiding en houdt zich bezig met de verkopen voor de bedrijventerreinen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 024 of via de mail rjoosten@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden