Werklandschap Overasselt

Home > Inwoners > Werklandschap Overasselt

Werklandschap Overasselt

In 2009 is het bestemmingsplan ‘Werklocaties Overasselt’ vastgesteld. Het plan biedt ruimte aan 3 hectare bedrijfskavels en aan een organisatie met een maatschappelijke functie. Inmiddels is dit laatste gerealiseerd. Voor de bedrijfskavels bleek de afgelopen jaren onvoldoende belangstelling te bestaan. 

Nieuwe impuls voor werklocaties Overasselt

Voor het bestemmingsplan ‘Werklocaties Overasselt’ is na overleg met een aantal ondernemers een nieuwe verkaveling opgesteld. In het plan wordt nu gekozen voor kleinere kavels, maatwerk en een efficiëntere indeling. Verder wordt de mogelijkheid onderzocht van detailhandel aan de Schonenburgseweg en van een beperkte toevoeging van woningbouw nabij de Buurderij. Uit de eerste contacten met de ondernemers blijkt dat er veel enthousiasme is voor de nieuwe verkaveling. Er wordt de komende maand verder gewerkt aan een duidelijke verkaveling met de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op de wensen en de behoeften van de ondernemers. Daarnaast wordt in goed overleg met een aantal mensen uit Overasselt gesproken over woningbouw. 

De provincie Gelderland heeft aangegeven dat er aan het overaanbod van bedrijventerreinen in de provincie een einde moet komen. Als blijkt dat aan bedrijventerreinen geen behoefte bestaat, dan moeten ze niet worden gerealiseerd. Het is daarom van belang dat de verkoop van de kavels gaat starten. 

Procedure

In de vergadering van de gemeenteraad op 6 april 2017 wordt het voorstel besproken om de opzet van het bedrijventerrein aan de Schoonenburgseweg en de Kasteelsestraat in Overasselt te wijzigen. Het geldende bestemmingsplan maakt alleen de vestiging van bedrijven, met eventueel een bedrijfswoning, mogelijk. Omdat voor de kavels op het bedrijventerrein onvoldoende belangstelling bleek te bestaan, wordt nu aan de gemeenteraad een andere opzet voorgelegd.

Indien de gemeenteraad instemt met dit nieuwe voorstel, wordt een bestemmingsplan in procedure gebracht dat de voorgestelde opzet mogelijk maakt. Voorafgaand aan de behandeling in de gemeenteraad wordt het voorstel besproken op 21 maart 2017 in de openbare vergadering van de raadscommissie Grondgebied. U bent van harte welkom om tijdens deze vergaderingen te komen luisteren.

Meer informatie en contact

Als u belangstelling heeft voor een bedrijfskavel in het gebied, dan kunt u contact opnemen met de projectleider: de heer P. Engelvaart. Hij is te bereiken op: 06 - 50 21 33 54. Hij kan uw wensen meenemen in het definitieve verdelingsvoorstel.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden