In de gemeente Heumen is een kleinschalig bedrijventerrein in Overasselt ontwikkeld genaamd Werklandschap. Op dit bedrijventerrein is nog 1 kavel beschikbaar. Het betreft het kadastrale perceel gemeente Overasselt, sectie F, nummer 797, groot 1065 m², en is plaatselijk bekend als De Laan 16, Overasselt.

Het Werklandschap is het gebied aan de westkant van Overasselt tussen de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat (bij Buurderij De Lage Hof). De verkaveling van het bedrijventerrein is weergegeven op de luchtfoto hieronder.

 

Het bedrijventerrein is bedoeld voor lichte categorieën bedrijvigheid, passend bij de aard en schaal van Overasselt. Om die reden is de maximaal toegestane milieucategorie op het bedrijventerrein categorie 3.1.

Het voor de kavel geldende bestemmingsplan kan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op grond van het bestemmingsplan is op de uit te geven kavel de bouw van één bedrijfswoning toegestaan.

Met het oog op de gewenste uitstraling van het bedrijventerrein is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. In dit beeldkwaliteitsplan zijn eisen opgenomen waaraan de bebouwing op het terrein moet voldoen. Daarnaast zijn de Algemene Verkoopbepalingen Gemeente Heumen van toepassing. 
De grondprijs bedraagt € 125,- exclusief BTW per m2.

Wet Bibob

Met de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kunnen wij voorkomen dat we criminaliteit faciliteren. Bijvoorbeeld door geen overeenkomst, vergunning, subsidie of opdracht te geven als we vermoeden dat een aanvraag of transactie bedoeld is om een strafbaar feit te plegen. Daarvoor doen we soms onderzoek naar de achtergronden van de ondernemer. Lees meer over de Bibob op de website van Justis. De gemeente Heumen heeft haar beleid hierop aangepast. Lees onze beleidsregels Wet bibob.

Toewijzingscriteria

Hieronder worden de algemene regels genoemd waaraan een bedrijf moet voldoen als het grond van de gemeente wil kopen. Dit betekent dat als een bedrijf niet voldoet aan de toewijzingsregel het niet in aanmerking zal komen voor een kavel.
1.    De kavels worden verkocht aan lokale ondernemers. Onder lokaal wordt verstaan een bedrijf dat daadwerkelijk in de gemeente is gevestigd (registratie Kamer van Koophandel en fysieke aanwezigheid). Voor startende ondernemers geldt dat zij woonachtig moeten zijn in de gemeente. In bijzondere gevallen, zoals aantoonbare lokale binding of het stimuleren van hoogwaardige werkgelegenheid, kan het college besluiten hiervan af te wijken. 
2.    Het bedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan, of de vestiging van het bedrijf kan na een (binnenplanse) afwijking mogelijk worden gemaakt.
3.    Het bedrijf moet een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en lokale economie.

Uitgifteprocedure

Indien u belangstelling heeft voor een van de bovenstaande kavels kunt u het inschrijfformulier volledig en naar waarheid ingevuld mailen naar heumen@heumen.nl t.a.v. S. Petrovic. Het formulier dient uiterlijk op 31 oktober 2021 bij de gemeente binnen te zijn. Bij gelijke geschiktheid door de kandidaten zal er geloot worden.