Een omgevingsvergunning kan van toepassing zijn op verschillende soorten activiteiten. De meest voorkomende activiteiten zijn bouwen en verbouwen, kappen van bomen, aanleggen van een inrit, werk of werkzaamheden uitvoeren (de aanlegvergunning) of handelen in strijd met het bestemmingsplan. Voor sloopwerkzaamheden of het verwijderen van asbest volstaat vaak het doen van een sloopmelding

Aanvraag indienen

Alle omgevingsvergunningen vraagt u aan via het via het Omgevingsloket Online(externe link)

 • Bij dit loket checkt u eerst of u een vergunning nodig hebt en zo ja, welke. Wanneer u zeker bent van de uitkomst, kunt u vanuit de check direct het juiste aanvraagformulier laten samenstellen. 
 • Het aanvraagformulier kunt u digitaal invullen door in te loggen met uw DigiD (als het om uw woning gaat) of eHerkenning (voor uw bedrijf). U volgt daarbij de instructies en dient deze wanneer compleet ook digitaal in. 
 • Heeft u voorkeur voor een papieren formulier, dan kunt u deze samenstellen via de website van het Omgevingsloket(externe link). De gegevens voor verzending van het ingevulde formulier met de bijbehorende stukken staan teneinde het formulier aangegeven. 

Toe te voegen documenten

 • Door de instructies op het Omgevingsloket te volgen, krijgt u direct het juiste aanvraagformulier voor uw activiteit. Daarin staat aangegeven welke bijlagen u moet aanleveren. 
 • Voor bouwen en verbouwen zijn dat onder meer een bouwkundige tekening met afmetingen en plattegronden van de bestaande en nieuwe situatie. Afhankelijk van het type bouwwerk kunnen dit ook tekeningen van gevels en doorsnedes en constructieberekeningen zijn.  
 • De bijlagen voegt u toe in uw digitale aanvraagdossier of in uw e-mail of brief. Mocht er iets in uw aanvraag ontbreken dan zult u hier bericht over ontvangen.  

Aanvraag beoordelen

Uw aanvraag wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)(externe link). Vanaf het moment van aanvragen tot het gereed melden van een bouw- of sloopwerk is uw contactpersoon een medewerker van de ODRN. 

 • Normaal ontvangt u binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Let wel dat deze termijn eenmalig met 6 weken kan worden verlengd. 
 • Het kan zijn dat u eerst nog om aanvullende gegevens wordt gevraagd. De beslistermijn van 8+6 weken wordt in deze tijd gepauzeerd.
 • Wordt uw vergunning geweigerd, dan is bezwaar maken mogelijk binnen 6 weken na de beslissing. 

Een uitgebreide aanvraag: langere beoordelingstermijn

Voor sommige, meestal ingrijpende activiteiten, moet een uitgebreide procedure worden doorlopen. Dit geldt met name als moet worden afgeweken van het bestemmingsplan en daarbij geen ‘kleine’ afwijking mogelijk is. In dat geval is de beslistermijn van de gemeente 6 maanden, waarbij ook 6 weken verlenging mogelijk is. Het belangrijkste verschil met een reguliere procedure is dat ook de ontwerpbeschikking in deze periode 6 weken ter inzage wordt gelegd. Belanghebbenden hebben daardoor de mogelijkheid om hun zienswijze over het plan kenbaar te maken. 

Niet eens met een verleende vergunning

 • De bezwaartermijn van 6 weken geldt ook wanneer u het niet eens bent met een vergunning die in uw omgeving is verleend. Dat wil zeggen dat u bij een reguliere aanvraag tot 6 weken na de beslissing bezwaar kunt maken. 
 • Bij een uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerpbesluit genomen, waarop u gedurende 6 weken een zienswijze kunt indienen. Als uw zienswijze niet wordt gehonoreerd, is binnen 6 weken na het definitieve besluit beroep mogelijk bij de rechter. Let op: Hiervoor moet u wel eerst een zienswijze hebben ingediend. 
 • Alle bezwaren richt u per post aan het college van B&W van de gemeente Heumen. Zienswijzen kunt u ook per post aan ons richten, maar het indienen hiervan is vormvrij. Zo lang u duidelijk aangeeft dat u een zienswijze indient mag deze ook mondeling of per e-mail worden doorgegeven. 

Kosten

De kosten voor het aanvragen (lees: in behandeling nemen) van een vergunning zijn afhankelijk van de aan te vragen activiteiten, in combinatie met de hoogte van de kosten voor het project. Voor de activiteit Bouwen zijn dit bijvoorbeeld de kosten voor de bouw of verbouwing. U vindt onze tarieven in de Legesverordening gemeente Heumen(externe link). Deze wordt jaarlijks bijgesteld. 

Start bouw

Heeft u een omgevingsvergunning ontvangen en is er gedurende 6 weken geen beroep ingesteld? Dan is deze automatisch onherroepelijk en kunt u aan de slag. U bent echter wel verplicht om de aanvang van de verschillende werkzaamheden te melden. Ook het einde van de werkzaamheden wordt door u gemeld. Zie ook de pagina Bouwwerkzaamheden melden.

Houdbaarheid van een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning hoort bij een locatie en kan worden overgedragen aan een volgende eigenaar. De vergunning blijft echter niet eeuwig geldig. Na het onherroepelijk worden van de vergunning moet u namelijk binnen 26 of 52 weken met de werkzaamheden gestart zijn. Als dit niet is gebeurd wordt aan de vergunninghouder een voornemen tot intrekken van de vergunning bekend gemaakt. Hiervoor worden de Beleidsregels intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gehanteerd. Een initiatiefnemer kan dan via een zienswijze een reden voor het niet starten kenbaar maken. 

Meer informatie

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch tijdens de openingstijden van de balie BML.