Bijna 500 inwoners deelden met ons hun kijk op de toekomst van de gemeente Heumen. Zij vulden de online enquête in voor de Omgevingsvisie.

Een grote betrokkenheid vanuit de samenleving is onmisbaar voor de totstandkoming van een breed gedragen visie op onze fysieke leefomgeving. Het is duidelijk geworden dat de visie ook bij ú leeft. Dat is ook niet vreemd, want de thema’s hebben betrekking op uw directe leefomgeving. Wij danken u hartelijk voor uw bijdrage. Door uw inbreng weten we wat u belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente.

Gemeenteraad bespreekt dilemma’s en schuurpunten

Op 2 en 3 december gaat de gemeenteraad in gesprek met de stakeholders over de belangrijkste dilemma’s waarover de raad een keuze moet maken voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In dit gesprek brengen we ook naar voren wat u belangrijk vindt.  

Hoe nu verder?

De komende periode werken we toe naar een Koersdocument, waarin de hoofdlijnen van het beleid worden vastgelegd. Dit Koersdocument wordt in het eerste kwartaal van 2021 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Na de besluitvorming wordt het Koersdocument verder uitgewerkt tot een ontwerp Omgevingsvisie Heumen.

Voor meer informatie over het proces van de Omgevingsvisie kunt u terecht op www.heumen.nl/omgevingsvisie. Hier vindt u ook de resultaten van de enquête.