Wij hebben een verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit in onze gemeente. Gelukkig hebben wij een grote betrokkenheid hierbij, dat is geweldig! Diverse vrijwilligers in het landschap, betrokken partijen en gebiedseigenaren zetten zich om dit te bevorderen.

Een grotere biodiversiteit biedt een gezond leefgebied voor mens, plant en dier, en is goed voor onder andere de klimaatbestendigheid, omdat er meer groen aanwezig is om de hitte en het regenwater op te vangen. Tevens kan het de uitbraak van de eikenprocessierups of andere plagen beperken. 

Samen met ongeveer tien gebiedsexperts heeft bureau ‘Natuurbalans’ een praktisch plan opgesteld, het zogenaamde biodiversiteitsplan, waarbij we de huidige kwaliteiten van de bermen en beplantingen hebben vastgelegd en de kansen benoemd. Gestreefd wordt naar ontwikkeling van bloemrijke graslanden, bos met hogere natuurwaarde, kleinschalig landschap, poelen, dorpsnatuur en natuurinclusief bouwen. De uitvoering is deels verweven in het uitvoeringsprogramma van het landschapsontwikkelingsplan (LOP). Het plan vormt tevens input voor de omgevingsvisie, de uitvoering van projecten en het stimuleren van externe partijen en inwoners. 

Harde werkers

Afgelopen jaar is weer hard gewerkt in het prachtige landschap van onze gemeente. Vrijwilligers hebben hagen gevlochten, boomgaarden gesnoeid en bloemrijke graslanden gehooid. Inwoners uit het buitengebied hebben landschappelijke beplanting aangebracht op hun terreinen. Ook zijn er wandelpaden in de uiterwaarden uitgezet. Provincie en gemeente hebben dit ondersteund vanuit het LOP. De projecten uit het LOP dragen bij aan landschapsontwikkeling en biodiversiteit enerzijds en gezondheid en betrokkenheid bij inwoners anderzijds. De kansen voor meer biodiversiteit nemen we mee in projecten, en in samenwerking met andere gebiedseigenaren. Ook u kunt hieraan bijdragen!

Meer weten?

www.heumen.nl/landschapsonwikkeling