De behoefte aan de bouw van nieuwe woningen is groot en in onze regio is er een woningtekort. Om woningbouw in de Kanaalzone mogelijk te maken, is de gemeente in overleg met sv Juliana‘31 op zoek gegaan naar een nieuwe locatie.

Hierbij zijn meerdere locaties overwogen. Op 30 juni 2022 heeft het college besloten om de locatie aan de Hatertseweg aan te wijzen als voorkeurslocatie. Naar aanleiding van de ontmoetingsavond met de raad op 20 september en de raadsvergadering van 6 oktober is een second opinion ten aanzien van de verkeersafwikkeling en een quick scan voor woningbouw aan de overzijde van het kanaal op de locatie Looistraat opgesteld.  

Deze onderzoeken zijn in het college van B&W besproken. Het college heeft besloten de onderzoeken en een addendum toe te voegen aan het Raadsvoorstel ‘Locatieonderzoek verplaatsing sportcomplex Juliana’. Met de resultaten van de onderzoeken blijft het oorspronkelijk besluit van het college om de sportvelden te verplaatsen naar de locatie Hatertseweg ongewijzigd.

De aanvullende stukken behorende bij de behandeling in de raad kunt u vinden via bijgevoegde link: Ingekomen stukken Gemeente Heumen (raadsinformatie.nl)(externe link)

Voor een uitgebreide onderbouwing van deze locatiekeuze verwijzen wij u naar de stukken van de raadsvergadering van 2 februari 2023 (externe link)(externe link)

Informatieavond

Op 16 januari 2023 heeft er voor de omwonenden van de locatie aan de Hatertseweg, stakeholders en andere geïnteresseerden een informatieavond plaatsgevonden waarin de rapporten zijn toegelicht. Tijdens deze avond is aanvullende informatie opgevraagd. Deze stukken treft u onderaan deze pagina aan.

Veel gestelde vragen

Waarom moet het sportpark verplaatst worden?

Om aan de gemeentelijke en regionale opgave voor woningbouw te voldoen, is besloten dat de huidige locatie van de sportvelden en de betonfabriek geschikt is voor de ontwikkeling van ca. 735 nieuwbouwwoningen. sv Juliana ’31 moet daarom verplaatst worden naar een nieuwe locatie. De huidige locatie van sv Juliana'31 heeft, samen met de locatie van de betonfabriek, voldoende oppervlakte om ca. 735  woningen te realiseren.

Kunnen de sportvelden en de betonfabriek niet blijven liggen waar ze nu liggen? En woningbouw elders in Malden plaats laten vinden?

Er is binnen de gemeente Heumen en bij de kern Malden geen andere locatie beschikbaar met voldoende oppervlakte voor het woningbouwprogramma. Niet alleen voor de woningbouw zelf, maar ook voor de compensatie van natuur in het kader van de Wet natuurbescherming en het beleid van de provincie Gelderland voor wat betreft ontwikkelingen in de Groene Ontwikkelingszone en het Gelders Natuurnetwerk. Daarbij is de locatie Kanaalzone ook direct aan de kern en centrum van Malden gelegen met al zijn voorzieningen en kan er weer een ‘relatie’ worden gelegd met het kanaal.

Waarom is voor de verplaatsing van de sportvelden voor deze locatie (Hatertseweg) gekozen?

Er is door Sweco een locatieonderzoek uitgevoerd waarbij 4 locaties nader bekeken zijn. De locatieanalyse bestaat uit drie delen:

  1. Een ruimtelijke analyse
  2. Een financiële analyse
  3. Een beoordeling

De analyse richt zich onder andere op de volgende aspecten:

  • aanvaardbaarheid en wenselijkheid
  • planologische haalbaarheid
  • ecologische haalbaarheid
  • verkeerstechnische haalbaarheid
  • geohydrologische geschiktheid
  • financiële haalbaarheid

De locaties zijn door zowel gemeente als sv Juliana'31 beoordeeld op basis van onderscheidende criteria, zoals sociale en verkeersveiligheid, bodem-watergeschiktheid, geluid/licht/hinder, financiële criteria, compensatie voor GO en WNB, etc.

Hoe komt het sportpark eruit te zien?

Er is nu alleen nog onderzoek gedaan naar de locatiekeuze. In deze locatieanalyse is wel gekeken of het programma van wensen van sv Juliana’31 past op de locaties. Met name de noord-zuid ligging van de velden en de plek van de ontsluiting van het sportveld is hierin inzichtelijk gemaakt. Het ontwerptraject voor het sportpark kan pas opgestart worden na een besluit van de raad.

Hoe gaat het met de verkeersafwikkeling/parkeren (overlast)?

Ontsluiting is gedacht aan de Hatertseweg. Parkeren vindt plaats op het eigen terrein van het sportpark. Er moet dus voldoende ruimte gecreëerd worden op de locatie om te voorzien in voldoende parkeerruimte. Zoals het nu lijkt, is er voldoende ruimte voor parkeerplaatsen binnen de grenzen van het plangebied.

Hoe zit het met geluidsoverlast van het park?

Bij het opstellen van het ontwerp en ook het bestemmingsplan voor het sportpark dient rekening gehouden te worden met richtafstanden. Dit kunnen richtafstanden zijn voor geluid, licht, geur. etc. Vaak geldt er voor geluid een afstand van minimaal 50 m tussen woningen en het nieuwe voetbalcomplex. Nader onderzoek gaat plaatsvinden in het kader van het bestemmingsplan en voor het maken van een ontwerp.

Hoe zit het met de verlichting?

Zie beantwoording vraag over geluidsoverlast. Nader onderzoek gaat plaatsvinden in het kader van het bestemmingsplan, maar ook voor het ontwerp.

Is er onderzoek gedaan naar de consequenties voor de natuur? En zo ja wat betekent dit?

Er is t.b.v. de locatieanalyse al een eerste verkennend natuuronderzoek uitgevoerd en een rapportage over de compensatieopgave das en Groene Ontwikkelingszone opgesteld. Daarnaast is er ter voorbereiding een gesprek geweest met de provincie Gelderland. Tijdens het opstellen van het ontwerp voor het sportpark en het opstellen van het ontwerp bestemmingsplan zal overleg plaatsvinden met o.a. belanghebbenden en de provincie.

Wat moet de raad nog besluiten en wanneer gaat zij dat doen? Kunnen wij hier nog iets beïnvloeden, inspreken of zo? En zo ja hoe kan ik me hiervoor aanmelden?

Op 1 september 2022 wordt de raad geïnformeerd over de stukken t.b.v. de besluitvorming over de voorkeurslocatie voor verplaatsing van het sportpark. Op 6 oktober 2022 staat de besluitvormende raadsvergadering gepland over de verplaatsing van het sportpark. Omdat tijdens de inloopbijeenkomst op 14 juli 2022 verzocht werd de omwonenden wat meer tijd te geven, wordt het vervolgproces nog bekeken. Dit wordt nog op deze website geplaatst.

Hoe ziet de verdere procedure eruit, hoe en wanneer kunnen we bezwaar maken?

Een formele zienswijze kunt u indienen wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gaat. Het streven is om dit eind 2022 ter inzage te leggen. Maar vooraf hoort de gemeente graag wat uw wensen, zorgen en vragen zijn. Ook betrekken wij u - als de raad een besluit heeft genomen - graag bij bijeenkomsten die gaan over het ontwerp van het sportpark en eventueel voorlopige uitkomsten van de nadere onderzoeken. Ook over het ter inzage te leggen van het bestemmingsplan wordt een informatiebijeenkomst gepland.

Bij wie kunnen we terecht als we vragen hebben?

Alle informatie over de projecten van zowel de Kanaalzone als de verplaatsing van het sportpark is op deze website gepubliceerd. De website zal regelmatig bijgewerkt worden aan de hand van de vorderingen. Voor vragen kunt u terecht bij Cecile Derks (omgevingsmanager) via cderks@heumen.nl of bellen met 14 024.

Vragen?

Via deze pagina willen wij u zoveel mogelijk over het project vertellen. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen. Specifieke informatie over het woningbouwproject Kanaalzone vindt u op een aparte pagina.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de verplaatsing van de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14 024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: cderks@heumen.nl

Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2023