Woensdagavond 8 juni gaven medewerkers van onze gemeente een presentatie aan de inwoners van de omgeving Dravik/De Schoof over maatregelen die nodig zijn voor het verminderen van wateroverlast bij De Schoof en de herinrichting van de groenstrook aan de Dravik. Veel bewoners waren geïnteresseerd in de plannen en enkele gaven aan mee te willen denken over de inrichting van de groenstrook bij de Dravik. De plannen worden verder uitgewerkt en in december teruggekoppeld aan de belangstellenden. 

Steeds vaker ontstaan er door klimaatverandering hevige regenbuien die op verschillende plaatsen in onze gemeente tot wateroverlast leiden. Niet alleen lopen de straten onder, ook dreigt het water woningen binnen te dringen. De Schoof is een locatie waar dit dreigt te gebeuren en daarom is besloten hier maatregelen tegen te nemen.

We gaan het regenwater in de groene omgeving opvangen, zodat het riool alleen nog vuil water hoeft af te voeren. Omdat er in De Schoof en in de directe omgeving onvoldoende ruimte is voor opvangen van regenwater in de bodem, leggen we een ondergrondse (infiltratie)buis aan tussen De Schoof en het Lierdal. Overtollig water wordt vanaf De Schoof en de Veldsingel via deze buis afgevoerd naar het Lierdal in een nog aan te leggen wadi, een lager gelegen gedeelte in het weiland. Het regenwater kan dan in de bodem zakken of naar de wadi stromen.

Verder worden er in de groenstrook aan de Dravik verlagingen aangebracht waar regenwater vanaf de verharding (straat en stoep) kan worden opgevangen en langzaam in de bodem kan zakken. Tegelijkertijd pakken we ook de plantsoenen aan, door nieuwe beplanting aan te brengen.

Tegengaan verdroging Lierdal

Het Lierdal is een landelijk gebied ten zuiden van Malden en heeft te maken met klimaatverandering. Vrijwilligers van Samen Doen en de pachter proberen samen met de gemeente dit gebied zodanig in te richten dat er een afwisselend landschap ontstaat, wat bovendien de klimaatverandering op kan vangen. Door het overtollige regenwater uit de wijk op te vangen in een laagte in het Lierdal, en de bodem te verbeteren door deze in te zaaien met een kruidenrijk grasmengsel, en het planten van enkele bomen en struiken, gaan we verdroging tegen.