Het Werklandschap in Overasselt wordt een gebied dat ruimte biedt aan bedrijvigheid én aan wonen en groen. De 1e fase - het noordelijk deel dat bedoeld is voor bedrijvigheid - is volop in ontwikkeling. De meeste kavels zijn uitgegeven en er wordt volop gebouwd.

Wat is het Werklandschap Overasselt?

Het Werklandschap is het gebied aan de westkant van Overasselt tussen de Schoonenburgseweg en Kasteelsestraat (bij Buurderij De Lage Hof). Het terrein bestaat uit drie deelgebieden:

  1. Aan de noordzijde is een bedrijventerrein in ontwikkeling. Aan de rand van het bedrijventerrein liggen de kavels waar ook een bedrijfswoning mag worden gebouwd. De binnenzijde van het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven zonder woning.
  2. Het middengedeelte wordt ingevuld met woningbouw en groen. Het woningbouwplan bestaat uit 12 voor ouderen geschikte woningen, waarvan 4 huur- en 8 koopwoningen.
  3. In het zuidelijke deelgebied, aan de Schoonenburgseweg, is een groter kavel gereserveerd voor de verplaatsing van de supermarkt met bakkerij die momenteel aan de Hoogstraat gevestigd is. Ook de autowasstraat wordt verplaatst. Zij kampen al langer met ruimtegebrek en nu is er de kans om op een goede locatie in het dorp nieuw te bouwen. Zo kunnen deze belangrijke voorzieningen voor Overasselt behouden blijven én groeien.

Impressies

Onderaan deze pagina ziet u enkele sfeerbeelden van de te realiseren supermarkt en woningen.

Kwaliteit en duurzaamheid voorop

Het realiseren van een bedrijfskavel met woning vergt een behoorlijke investering van de ondernemer. De gemeente vindt het daarom belangrijk om in ruil hiervoor ook kwaliteit te bieden. Dat doen we door het bedrijventerrein aan de west- en noordkant groen in te richten met knotwilgen. De ontsluitingsweg krijgt een profiel van maar liefst 15 meter. De ontsluitingsweg wordt aan één kant voorzien van groen met bomen en aan de andere kant worden parkeerhavens gemaakt voor bezoekers. Daarnaast komt er een trottoir langs de straat, omdat er behalve gewerkt ook gewoond gaat worden.

De gemeente heeft ook van duurzaamheid een speerpunt gemaakt. De gemeente is ervan overtuigd dat bij een nieuw werklandschap kansen moeten worden benut voor een milieuvriendelijke inrichting. Dat heeft te maken met de gebouwen (zoals toepassing zonne-energie en gebruik milieuvriendelijke materialen). Maar ook de inrichting van de openbare ruimte verdient aandacht, zoals het afkoppelen van schoon hemelwater.

Bestemmingsplanprocedure voor gewijzigde invulling 2e fase Werklandschap

Al in 2009 is er een bestemmingsplan vastgesteld voor het gehele Werklandschap. Op 1 mei 2020 is voor de ontwikkeling van de 2e fase van het Werklandschap een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Deze wijziging is noodzakelijk, omdat de verkavelings- en ontsluitingsstructuur zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke planopzet en in verband met de toevoeging van de woningen. Het bestemmingsplan 2009 heeft al bedrijvigheid mogelijk gemaakt. In plaats van bedrijvigheid wordt nu meer groen voorgesteld en een functie wonen in aansluiting op Buurderij De Lage Hof. Ook wordt het mogelijk detailhandel toe te voegen.

Er is in het gebied een knip gemaakt in de verkeersontsluiting. In het vorige plan was er een doorgaande verbinding vanaf de Schoonenburgseweg naar de Kasteelsestraat. In het nieuwe bestemmingsplan is dat niet meer mogelijk. Er komen twee ontsluitingen, namelijk de reeds aanwezige ontsluitingsweg voor de bedrijfskavels in het noorden en een geprojecteerde ontsluitingsweg voor het zorgcentrum en de nieuwe woningen vanaf de Schoonenburgseweg. Deze weg kan ook worden gebruikt voor het bevoorraden van de beoogde supermarkt via de achterzijde.

Planning

In het voorjaar van 2021 wordt de grond bouwrijp gemaakt, waarna de grondverkopen- en overdrachten kunnen plaatsvinden. Daarna kan de bouw van de woningen starten. De bouw van de supermarkt start begin 2021.

Wilt u meer informatie?

Het woningbouwplan bestaat uit 12 woningen, waarvan 4 huur- en 8 koopwoningen. Nadere informatie over de koopwoningen kan worden ingewonnen bij KlokGroep Wonen B.V. Informatie over de huurwoningen kunt u opvragen bij Oosterpoort.

Algemeen

Voor algemene vragen over de ontwikkeling van de 2e fase van het Werklandschap kunt u terecht bij de heer A. Kneppers. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 14 024 en via e-mail akneppers@heumen.nl.
Het vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl U kunt zoeken op identificatienummer NL.IMRO.0252.OVbpWerklandII-VA01