Op 11 maart heeft de raad positief besloten over de vestiging van de wet voorkeursrecht gemeenten (wvg) op de percelen C1879 en C2150 in Overasselt. Deze percelen liggen in het plangebied van het woningbouwproject Zilverbergweg/Kruisbergsestraat. 

Deze twee percelen zijn particulier bezit. Met het vestigen van de wvg is de eigenaar verplicht om het bij verkoop in de eerste plaats aan de gemeente aan te bieden. De gemeente kan dan beslissen of zij tot aankoop wil overgaan.

Ter inzage

Het besluit van de raad ligt - met bijbehorende stukken - ter inzage in het gemeentehuis, Kerkplein 6 in Malden. Als u de stukken wilt inzien, kunt u daarvoor een afspraak maken met mevrouw J. Batelaan via (024) 358 83 00.

Reactiemogelijkheden

Belanghebbenden kunnen van 13 maart tot 24 april 2021 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Neem voor meer informatie contact op met mevr. J. Batelaan via (024) 358 83 00.