Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Heumen vastgesteld dat er op de korte termijn ingezet zal worden op de realisatie van 20 ha zonnevelden binnen de gemeente. Op basis van dit besluit zijn marktpartijen uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen die passen binnen de kaders die de gemeente hiervoor heeft gesteld.

Voorstellen zijn ingediend

Inmiddels zijn door verschillende marktpartijen voorstellen ingediend. Op dit moment worden deze voorstellen door de gemeente beoordeeld en getoetst op de eerder vastgestelde criteria (zie document ‘uitvraag tender’ onderaan deze pagina). Het streven is om in de 2e helft van mei 2021 de uitkomsten van de tender door B&W te laten vaststellen.

Concreet betekent dit dat in principe medewerking verleend wordt aan die plannen die het best aan de gestelde criteria voldoen. Uiteraard zal een vergunningverlening alleen kunnen plaatsvinden na de beoordeling van een concrete omgevingsvergunningaanvraag. Vooralsnog wordt daarbij medewerking verleend aan projecten tot een maximum van 20 ha zonneveld. Mochten er redenen ontstaan om daarvan af te wijken, zal een nieuwe afweging door de gemeenteraad gemaakt moeten worden.

Aanvulling op de tenderprocedure

Als aanvulling op de procedure heeft het college van B&W op 6 april besloten de direct belanghebbenden van het gebied (inwoners, grondeigenaren en pachters in het gebied) te vragen hun mening te geven over de ingediende voorstellen (‘raadplegen’). Daartoe wordt een extra avond georganiseerd op 28 april 2021. Op deze avond zal de gemeente de voorstellen op hoofdlijnen toelichten en de mening van direct belanghebbenden ophalen. Hetgeen op deze avond wordt opgehaald, neemt de gemeente als extra criterium mee in haar integrale beoordeling van de voorstellen.

Procedure

De aanvulling op de procedure vindt eind april 2021 plaats in de vorm van een gesprek met direct belanghebbenden over de ingediende voorstellen. De gemeente streeft er naar in de 2e helft van mei 2021 uitsluitsel te geven over de keuze.

Vragen en meer informatie

Indien u vragen heeft over de procedure of onderstaand beoordelingskader, kunt u contact opnemen met Heleen Tiessen (HTiessen@heumen.nl)