Op 6 juni om 21.00 uur sluiten de stembureaus. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.  

Op donderdagavond wordt alleen op partij (lijst)niveau geteld. Op zondagavond volgt een voorlopige uitslag waarin staat hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. Deze voorlopige uitslag mogen we niet eerder bekend maken. Dat komt omdat er in andere landen op zondag nog gestemd wordt. 

Op vrijdag wordt geteld hoeveel stemmen naar iedere kandidaat zijn gegaan. Hieruit volgt de definitieve uitslag. Dit tellen gebeurt door het gemeentelijk stembureau in sportcentrum Malden. Op vrijdag wordt er met een andere telploeg geteld. Omdat onze medewerkers meehelpen met tellen is het gemeentehuis vrijdag 7 juni gesloten. 

Tellen van de stemmen

 • De leden van het stembureau tellen overdag alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming. 
 • Daarna openen en legen de stembureauleden de stembus. 
 • Zij vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst. 
 • Daarna worden de stembiljetten geteld.  
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen. 
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Als deze aantallen niet gelijk zijn, wordt van dit telverschil een aantekening gemaakt op het proces verbaal. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit.  
 • Alle aantallen worden op het proces-verbaal genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt ook een proces-verbaal op. Alle aantallen worden daarop genoteerd. Net als eventuele bezwaren van kiezers. 

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • We publiceren de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op onze website. 
 • Dit gebeurt zo snel mogelijk na de zitting van het gemeentelijk stembureau. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl
 • Het centraal stembureau voert een aantal controles uit. En als belangstellenden een fout ontdekken in een proces-verbaal, kunnen zij daar melding van maken bij het centraal stembureau. Het centraal stembureau kan het gemeentelijk stembureau opdragen om een eventuele resterende fout alsnog te corrigeren.  
 • Op 14 juni stelt het centraal stembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Kijk op www.kiesraad.nl

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn. 
 • Het tellen wordt uitsluitend verricht door leden van het stembureau en tellers die zijn benoemd of aangewezen door de gemeente. 
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal. 
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen. 
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken. 
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen. Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. Er mogen geen foto’s worden gemaakt van de handtekeningen van de leden van het stembureau. 

Opslag en vervoer van de stembescheiden

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op donderdagavond 6 juni, doen zij alle stembescheiden in de stembus (of in een andere transportbox). Die wordt afgesloten en verzegeld. 
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en zijn proces-verbaal in een envelop, die ook wordt verzegeld. 
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie, beide door minstens twee personen. 
 • De transportbox en de envelop worden ook apart van elkaar opgeslagen. De opslaglocatie moet zijn beveiligd. 
 • vrijdagochtend 7 juni vervoert de gemeente alle stembussen en alle enveloppen op dezelfde wijze (dus: apart van elkaar en beide met minstens twee personen) naar de locatie waar het gemeentelijk stembureau zitting houdt. 
 • Het gemeentelijk stembureau stelt, tijdens een openbare zitting, de uitkomsten van de verkiezing op gemeenteniveau vast. 
 • Daarna worden de stembescheiden opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen, totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.