De gemeente geeft niet zo maar haar geld uit, maar plant de inkomsten en uitgaven. De gemeenteraad legt in de begroting voor komend jaar van tevoren vast hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel waaraan wordt uitgegeven. Of dit in de praktijk ook zo heeft uitgepakt wordt achteraf verantwoord in de jaarrekening en jaarverslag.Tussentijds houdt het gemeentebestuur de vinger aan de pols met de maandrapportages.

Kadernota

De begrotingscyclus start elk voorjaar met de kadernota. In deze nota staan voorstellen van het college aan de raad over de kaders van de begroting van het volgende jaar en een financiële doorkijk voor de komende 4 jaar. De raad stelt de kadernota vast. De raad kan eventueel nieuwe beleidsaccenten plaatsen en aangeven waaraan ze het komende begrotingsjaar juist meer of minder wil uitgeven.

Kadernota 2022 - 2025

Programmabegroting

Ieder jaar in november stelt de raad de begroting vast. In de begroting staat – uitgewerkt in programma’s - wat de gemeenteraad het komende jaar wil uitvoeren en hoeveel geld hij daarvoor beschikbaar stelt. Voor de komende 4 jaar geeft de begroting een financiële doorkijk. Nadat de begroting is vastgesteld mag het college uitgaven doen om de programma’s uit te voeren.

De grootste bouwstenen van de begroting zijn dus de (raads)programma’s. Een programma heeft betrekking op een bepaald beleidsveld en is een logisch geheel van doelen (wat willen we bereiken?), activiteiten (wat en hoe gaan we dat doen) en middelen (wat kost het?). Op grond van het huidige coalitieakkoord zijn er 3 programma’s bepaald: sociale leefomgeving, fysieke leefomgeving en bestuur en organisatie.

Programmabegroting 2024

Tussentijdse rapportages

Iedere maand wordt gekeken hoe de budgetten zijn besteed. Als het nodig is stelt het college de budgetten bij.

Ieder kwartaal legt het college de begrotingswijzigingen ter vaststelling voor aan de raad.

Jaarrekening

De jaarrekening is de financiële verantwoording van het college aan de raad over het begrotingsjaar.

Jaarverslag

In het jaarverslag rapporteert het college over de uitvoering van het beleid en hoe deze hebben bijgedragen aan de doelstellingen zoals die in de programmabegroting zijn vastgesteld.

Het jaarverslag en de jaarrekening vormen samen de programmarekening.

Programmarekening 2022