Dit project is ontstaan uit een initiatief van de vrijwilligers van Samen Doen. Zij willen de gemeente ondersteunen bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de wijk en starten in de omgeving van Dravik. Deze straat heeft een brede groenstrook, die de Veldsingel verbindt met het Lierdal. De gemeente heeft aan dit initiatief een oplossing voor de wateroverlast op de Schoof gekoppeld. Daar dreigt bij hevige regenval water de woningen binnen te dringen.  

Wat gaan we doen?

Om het regenwater van daken, straten en trottoirs op te vangen, brengen we verschillende verlagingen in het gras aan. We noemen dat wadi’s. Het regenwater stroomt via aangelegde gootjes naar deze wadi’s. In eerste instantie zou er een grote ondergrondse buis richting het Lierdal gelegd worden, maar dat bleek financieel niet haalbaar. Daardoor is het plan niet alleen op enkele punten gewijzigd, maar heeft het ook enige vertraging opgelopen. Er is in de gewijzigde opzet vooral gezocht naar meer ruimte voor wateropvang in het groen door de aanleg van de genoemde wadi’s. Deze wadi’s beplanten we vervolgens met enkele struiken en bloemrijk gras. In de omliggende gazons planten we bovendien enkele nieuwe bomen.
Daarnaast willen we ook de woningen in de buurt van de wadi’s afkoppelen als woningeigenaren hier mee instemmen. Deze woningeigenaren worden hiervoor nog benaderd door een zogenaamde afkoppeladviseur.

Meedenken over inrichting Dravikpark

In juni 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is uitgelegd hoe we het waterprobleem willen oplossen en hebben we aanwezige inwoners uitgenodigd mee te denken over de inrichting van het Dravikpark. Elf mensen hebben zich hiervoor aangemeld en op 6 september 2022 zijn we met deze inwoners door het park gelopen en hebben we ideeën en wensen opgehaald. In essentie is de gedachte een doorkijk te realiseren vanaf de Veldsingel naar het Lierdal door:

 • In het bosje aan de Veldsingel de groenblijvende hulst te verwijderen, de mooie loofbomen de ruimte te geven en op te snoeien, de hazelaars aan de voet af te knippen en laag te houden en de andere ondergroei laag te houden;
 • het eerste parkeerterrein vanaf de Veldsingel (ook tegen schuttingen of muren aan) te omzomen met veldesdoornhaag, zoals om het hondenuitlaatveld langs het fietspad;
 • bij het tweede parkeerterrein vanaf de Veldsingel de struiken te verwijderen en het geheel te omzomen met veldesdoornhaag;
 • Langs het derde parkeerterrein (bij de notenboom) de struiken te verwijderen en het geheel te omzomen met veldesdoornhaag;
 • de dode takken van de notenboom te verwijderen, de overhangende tak (die dreigt af te breken) te ondersteunen;
 • langs de Lierseweg de hulst te laten staan, struiken te verwijderen en er een veldesdoornhaag te planten.
 • Het verwijderen van hoge beplanting en zo een doorkijk te realiseren vanaf de Veldsingel ter hoogte van huisnummers 31-47 naar het Lierdal,
 • het planten van hagen en lage beplanting,
 • het verwijderen van de hoge begroeiing op het grasveld. 
 • het planten van een gemengde haag Langs de Lierseweg door vrijwilligers. 
 • De werkgroep denkt ook mee over de beplanting in de wadi’s (voor een betere waterdoorlatendheid) en over de lage beplanting onder de bomen, die beter bestand is tegen droogte en voor meer biodiversiteit zorgt. 
 • De aanplant van enkele nieuwe bomen in het Lierdal.

Met deze input zijn we aan de slag gegaan en is een ontwerp voor het park gemaakt. De ontwerptekening kunt u hieronder (downloaden en) bekijken. 

Afkoppelen hemelwater woningen

Het aanleggen van de infiltratieriolering en wadi’s biedt de mogelijkheid om het hemelwater van circa 35 woningen aan de voorzijde af te koppelen en via de wadi’s en het infiltratieriool in de bodem te laten infiltreren. De eigenaren en bewoners van deze woningen worden door de gemeente benaderd om mee te doen. De werkzaamheden voor het afkoppelen van hemelwater worden door de gemeente gefaciliteerd.    

Planning

We willen u graag meer vertellen over de uitvoering van onze plannen op woensdagavond 19 april a.s. in de kantine van VCM aan de Lierseweg 4 te Malden. De avond start om half acht en na een korte toelichting waarbij de aannemer, die het werk gaat uitvoeren, en de afkoppelcoach aan u worden voorgesteld, kunt u vragen stellen. 

De werkzaamheden vinden plaats van augustus tot november 2023.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over dit project, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een email te sturen naar rioolenwater@heumen.nl.