Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is op donderdag 29 juni gestart met de opbouw van de noodopvang aan de Sint Jacobsweg in Malden. De gemeente Heumen heeft haar goedkeuring verleend aan deze bouw, nadat ook de provincie Gelderland al eerder een ontheffing verleende in verband met de mogelijke aanwezigheid van dassen op het terrein. Aan de Sint Jacobsweg komt een voorziening voor de opvang van 800 vluchtelingen. De werkzaamheden nemen ongeveer 3-5 weken in beslag. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin augustus instromen. Er is afgesproken tussen het COA en de gemeente dat de opvang tot maximaal 1 december in gebruik blijft. 

De gemeente Heumen is tijdens de opbouwfase in contact met het COA, de omwonenden en in nauw contact met partners zoals politie, brandweer en GGD. De mogelijke overlast voor omwonenden wordt tot een minimum beperkt. Verwachting is dat door de opbouw van de opvanglocatie er wellicht meer verkeer langs de Rijksweg zal zijn. Daarvoor worden verkeersregelaars ingezet. 

Afspraken

Voor de tijdelijke opvang is een aantal afspraken gemaakt met het COA. Deze gaan over het aantal op te vangen vluchtelingen, de duur van de noodopvang, het contact met omwonenden en de zorg voor het terrein. De opvang van de vluchtelingen vindt plaats in mobiele units met eigen sanitaire voorzieningen en verwarming. De kamers in deze units bieden voldoende privacy voor de bewoners. Voor de gemeenschappelijke activiteiten worden (winterharde) paviljoens geplaatst. 

Het COA is verantwoordelijk voor de gang van zaken en de veiligheid op het terrein; de gemeente Heumen is aanspreekbaar voor de leefbaarheid en veiligheid daarbuiten. Er is veelvuldig contact tussen het COA, de gemeente en een bewonersoverleggroep om de vinger aan de pols te houden.

Vragen en informatie

Stuur dan een e-mail naar: noodopvang@heumen.nl. Of kijk op: www.coa.nl

Wie komen er in de noodopvang?

Maximaal 800 vluchtelingen, waaronder 50 alleenreizende minderjarige vluchtelingen (AMV’ers). Het COA spant zich in om er voor te zorgen dat in deze groep zo weinig mogelijk zogenoemde 'veilige-landers' (vluchtelingen uit als veilig aangemerkte landen) voorkomen.

Wat is noodopvang?

Er is gevraagd om een kwalitatieve huisvesting om te zorgen voor voldoende veiligheid, leefbaarheid en privacy. De huisvesting vindt daarom overwegend plaats in units en in mindere mate in paviljoens. Voor de groep alleenreizende minderjarig vluchtelingen (AMV’ers) wordt een apart deel ingericht met bijbehorende voorzieningen en een eigen begeleidingsteam.

Waarom is er tijdelijke opvang?

Er is dringend extra opvang nodig voor mensen die asiel aanvragen in Nederland. Het opvangcentrum in Ter Apel heeft al een tijd niet genoeg plek om iedereen die in Nederland aankomt op te vangen.  Dit komt omdat de doorstroming niet snel genoeg gaat. Daarnaast zijn veel noodopvanglocaties van tijdelijke aard waardoor er telkens nieuwe locaties nodig zijn. De Rijksoverheid vraagt daarom alle veiligheidsregio’s en de gemeentes om tijdelijk extra noodopvangplekken aan te bieden voor mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd. 

Hoe is de noodopvanglocatie aan de Sint Jacobsweg ingericht?

Vluchtelingen die er langer verblijven zullen zoveel mogelijk worden gehuisvest in woonunits van 4 tot 6 personen. Kortdurend verblijf en voorzieningen worden ingericht in paviljoens. Ook de huisvesting in de paviljoens zal zoveel mogelijk privacy, leefbaarheid en veiligheid moeten bieden. Verder zijn er douche/toilet- en ontmoetingsruimten. 
 

Wanneer?

Op donderdag 29 juni is het COA gestart met de opbouw van de noodopvang. De werkzaamheden nemen zo'n 3-5 weken in beslag. De verwachting is dat de eerste asielzoekers begin augustus instromen.  De opvang blijft open tot 1 december 2023. 

Hoe worden mensen in de buurt geïnformeerd?

Er is een informatiebijeenkomst voor direct aanwonenden geweest op 23 maart en voor de grotere kring aan- en omwonenden zijn er twee inloopbijeenkomsten geweest. Voor vragen of informatie kunt u mailen naar noodopvang@heumen.nl. 
 

Waarom deze locatie?

Deze locatie is op enig moment bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in beeld gekomen. Zij hebben de locatie beoordeeld en potentieel geschikt bevonden. Noodzakelijke basisvoorzieningen zijn deels aanwezig om hier een tijdelijke noodopvanglocatie te realiseren en exploiteren. De gemeente Heumen heeft de intentie om mee te werken aan dit verzoek vanwege het zwaarwegend maatschappelijk belang om een herhaling van de situatie in Ter Apel, waarbij mensen in de buitenlucht zonder voorzieningen moeten slapen, te voorkomen. 

Zijn er maatschappelijke acties?

Op dit moment is dat nog niet bekend. Houdt onze website en sociale mediakanalen hiervoor in de gaten.

Waar gaan deze mensen straks naartoe?

De mensen die worden opgevangen, verblijven hier tijdelijk. Zij komen niet permanent in onze gemeente wonen. Tijdens het asielproces blijven asielzoekers in een opvanglocatie: bijvoorbeeld een asielzoekerscentrum, of zoals nu in Malden in een noodopvanglocatie. Als er plek ontstaat in de al bestaande AZC’s, kan het zijn dat de asielzoekers daar naartoe verhuizen. 

Als de asielzoekers een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen en daardoor statushouder worden, kunnen ze woonruimte krijgen in een Nederlandse gemeente. Dat kan overal in Nederland zijn. Hoeveel mensen in een gemeente huisvesting krijgen, hangt af van de grootte van de gemeente.
 

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens het hele asielproces. Dit betekent dat het COA zorgt voor opvang en begeleiding: vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt asielzoekers op in asielzoekerscentra (AZC) of in noodopvanglocaties in het hele land. Meer informatie staat op de website van het COA(externe link). Op deze website vindt u ook een uitlegfilmpje over wat het betekent als er een opvanglocatie in uw buurt(externe link) komt en hoe asiel werkt in Nederland(externe link).

Hoe zit het met de veiligheid?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor het beheer en de veiligheid op de noodopvanglocatie. De gemeente Heumen voor de openbare veiligheid op Heumens grondgebied. Er is 24/7 beveiliging op locatie en er zijn straatcoaches 5 dagen per week aanwezig bij de locatie en de omgeving. Daarmee is er oog voor de veiligheid in de omgeving van de noodopvanglocatie. Vanwege de ligging vlakbij de gemeente Nijmegen stemmen we uiteraard af met deze gemeente.
 

Waar is de opvang precies?

Hieronder ziet u een afbeelding waarop in het blauw gearceerde deel de opvang komt.